Informace k zápisu do základních škol v roce 2020

Zápis do 1. tříd

Zápisy v letošním roce proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Zákonný zástupce vybere z následujících formulářů ten, který pro své dítě potřebuje:

a doručí je následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, ID naší datové schránky je fmnhs5e) - od 1. 4. do 23. 4. 2020, přidělené registrační číslo bude zasláno datovou schránkou zpět,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - od 1. 4. do 23. 4. 2020, přidělené registrační číslo bude zasláno e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zpět,
 3. poštou - od 1. 4. do 23. 4. 2020 (razítko s datem nejpozději 23. 4. 2020) - od 1. 4. do 23. 4. 2020, přidělené registrační číslo bude zasláno e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mailovou adresu uvedenou v zápisním lístku,
 4. osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte proběhne ve dnech 15. a 16. 4. a 22. a 23. 4. 2020 v době 10 - 17 hodin. Zákonný zástupce přinese formuláře (pokud to půjde) předem vyplněné nebo na místě připravené vyplní. Formulář vhodí do připravené schránky. Registrační číslo bude rodičům přiděleno a sděleno e-mailem nebo telefonem.

Možnost objednání - přednost vyřízení

Rodiče, kteří budou vyplňovat formuláře až na místě, se mohou na 15., 16., 22. a 23. 4. 2020 telefonicky objednat ve dnech 1. - 8. 4. a 14. 4. 2020 od 8 - 11 hodin na čísle 603 885 928.


Zápis do přípravné třídy

Ve školním roce 2020/2021 bychom opět chtěli otevřít přípravnou třídu.

PROČ PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

 • Cílená a intenzivnější příprava dítěte pro vstup do 1. třídy při zachování principu "Škola hrou", střídání činností, vhodná motivace a stimulace dětí.

 • Odstranění nejrůznějších deficitů před vstupem do školy: špatná výslovnost (v přípravné třídě intenzivní logopedická péče skupinová i individuální), sociální, vývojová či emoční nezralost, odstranění nedostatků, které vedly k odkladu školní docházky, u dětí pětiletých včasné podchycení a náprava nedostatků, vedoucích k odkladům školní docházky.

 • Menší počet dětí ve třídě a lepší možnost s každým individuálně pracovat, výborné vybavení přípravné třídy didaktickými pomůckami, využívání prostor základní školy (tělocvična, družina, jídelna) přispívající k lepší adaptaci dítěte na školní prostředí, účastnění se na akcích základní i mateřské školy.

 • Přivykání si smysluplným činnostem, učení se novému, zajímavému, počátek povědomí dětí o hodnocení, motivace dětí k učení prostřednictvím každodenního hodnocení s měsíčním vyhodnocením soutěže "O nejlepšího školáka", kdy jsou kritéria neskutečně široká a rozmanitá - vyhrát tak má šanci v podstatě každý.

 • Odstraňování nejčastějších důvodů odkladu školní docházky: posílení úmyslné pozornosti, krátkodobé i dlouhodobé paměti, procvičování vizuomotorické koordinace, jazykové analýzy i syntézy, intenzivní rozvoj matematických představ, prostorové představivosti, rozvoj logického uvažování, grafomotoriky, fonematického sluchu, aj.


CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ROZVÍJÍ?

 • artikulační a jazykové dovednosti,

 • odstraňování dyslálií,

 • rozvoj rozumových schopností, zrakové a sluchové percepce, verbální paměti,

 • učíme se systematické práci,

 • podporujeme zdravou soutěživost,

 • pravidelná příprava na výuku čtení a psaní,

 • základy principů "čtení s porozuměním",

 • a další.


KOMU JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA URČENA?

 • prioritně dětem s odkladem školní docházky,

 • dětem s logopedickými vadami, nemluvným, ostýchavým a emočně nezralým,

 • dětem, které jsou spokojenější v malém kolektivu,

 • všem dětem s podezřením na možný rozvoj specifických poruch učení.

Přípravná třída se může v případě volné kapacity doplnit dětmi pětiletými, u kterých je předpoklad, že díky přípravné třídě vyrovnají deficit ve vývoji (v jakékoli složce) a nastoupí plně připraveny do 1. ročníku základní školy. V případě přijetí pětiletého dítěte je možnost pokračování v docházce do přípravné třídy i druhým rokem v případě, že je v době zápisu dítěti udělen odklad školní docházky o jeden školní rok.


CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

 • Stáhnout si Žádost o přijetí do přípravné třídy, vyplnit a odevzdat v ZŠ a MŠ Roudnice n. L.
 • Dodat Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení PPP nebo SPC o vřazení dítěte do přípravné třídy, u pětiletých pouze doporučení PPP a SPC.

Formuláře jsou ke stažení v horní části této stránky.