Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2024/2025


Zápis bude probíhat ve dnech 3. dubna a 4. dubna 2024.

  • ve středu 3. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 hodin

  • ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů, zájmu rodičů a kritérií pro přijetí. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Je nutné s sebou přinést:

  • rodný list dítěte,
  • zdravotní průkaz dítěte,
  • občanský průkaz rodičů,
  • doporučení poradenského pracoviště v případě odkladu.

Na zápis do 1. tříd a přípravné třídy je možné se dopředu objednat prostřednictvím rezervačního systému Školy OnLine. Zákonný zástupce si tak zajistí konkrétní čas a barevně označenou třídu, kam se v daný den se svým dítětem dostaví. Rezervace bude spuštěna v pondělí 18. března 2024 v 0:00 hodin a ukončena v pondělí 1. dubna 2024 ve 23:59 hodin.

Pro zákonné zástupce, kteří nevyužijí možnost si termín zápisu zarezervovat elektronicky, bude po oba dny otevřena další jedna třída, avšak je třeba počítat s delší čekací dobou.

Formuláře potřebné k zápisu se nacházejí níže.

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30. června 2025. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být dítěti vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být dítě s odkladem povinné školní docházky přijato do přípravné třídy. Tato třída bude otevřena v případě zájmu minimálně 10 uchazečů. Do přípravné třídy lze přijmout maximálně 15 dětí.

Podle § 8 odst. 6, školského zákona lze do přípravné třídy přijmout také dítě pětileté, u kterého je předpoklad, že mu přípravná třída pomůže dorovnat deficity, které jsou zřejmé a které by eventuálně vedly k odkladu povinné školní docházky.


Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od ukončení zápisu zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy.


První třídy: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nemusí vyplňovat ten zákonný zástupce, který se k zápisu přihlásil elektronicky prostřednictvím Školy OnLine.

Přípravná třída: Je třeba, aby zákonný zástupce vyplnil oba formuláře, tedy žádost o zápis i žádost o přijetí.


QR kód pro vstup do rezervačního systému

Instruktážní video