Informace k zápisu do základní školy a přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis bude probíhat ve dnech 6. dubna a 7. dubna 2022.

  • ve středu 6. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

  • ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13:00 do 15:30 hodin

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů, zájmu rodičů a kritérií pro přijetí. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016.

Je nutné s sebou přinést:

  • rodný list dítěte,
  • zdravotní průkaz dítěte,
  • občanský průkaz rodičů,
  • doporučení poradenského pracoviště v případě odkladu.

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30. června 2023. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být dítěti vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být dítě s odkladem školní docházky přijato do přípravné třídy. Tato třída bude otevřena v případě zájmu minimálně 10 uchazečů.


Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od ukončení zápisu zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy.