Informace k zápisu do základní školy a přípravné třídy pro školní rok 2024/2025


Zápis bude probíhat ve dnech 3. dubna a 4. dubna 2024.

  • ve středu 3. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin

  • ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů, zájmu rodičů a kritérií pro přijetí. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.

Je nutné s sebou přinést:

  • rodný list dítěte,
  • zdravotní průkaz dítěte,
  • občanský průkaz rodičů,
  • doporučení poradenského pracoviště v případě odkladu.

Na zápis do 1. tříd je možné se dopředu objednat prostřednictvím rezervačního systému Školy OnLine. Zákonný zástupce si tak zajistí konkrétní čas a barevně označenou třídu (celkem jich bude šest), kam se v daný den se svým dítětem dostaví. Rezervace bude spuštěna v pondělí 18. března 2024 v 0:00 hodin a ukončena v pondělí 1. dubna 2024 ve 23:59 hodin.

Pro zákonné zástupce, kteří nevyužijí možnost si termín zarezervovat elektronicky, bude po oba dny zápisu otevřena další jedna třída, avšak je třeba počítat s delší čekací dobou. Jedna z místností bude vždy vyhrazena pro zápis do přípravné třídy. Na něj se tedy možnost rezervace nevztahuje. Do přípravné třídy lze přijmout maximálně 15 dětí.

Formuláře potřebné k zápisu se nacházejí níže.

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30. června 2025. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být dítěti vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být dítě s odkladem školní docházky přijato do přípravné třídy. Tato třída bude otevřena v případě zájmu minimálně 10 uchazečů.


Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od ukončení zápisu zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy.


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nemusí vyplňovat ten zákonný zástupce, který se k zápisu přihlásil elektronicky prostřednictvím Školy OnLine.


QR kód pro vstup do rezervačního systému