Školní psycholog


momentálně neobsazená pozice


Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště a svým působením se snaží přispívat dobrému klimatu ve škole. Hlavní činností školního psychologa je diagnostická i poradenská práce s třídními kolektivy i s jednotlivými žáky, komunikace a poradenství pro rodiče a zákonné zástupce a podpora pro pedagogy.

Čím se školní psycholog zabývá?

  • Žáci se mohou obracet na školního psychologa, pokud mají potíže s učením nebo zažívají pocity neúspěchu, nerozumí si s některým z učitelů, necítí se dobře v kolektivu svých spolužáků, nebo procházejí náročným životním obdobím (může jít o krizovou situaci nebo dlouhodobé potíže ve škole i mimo ni).

  • Rodiče a zákonní zástupci mohou školního psychologa kontaktovat, pokud potřebují konzultovat vhodné vedení dítěte (ať už se jedná o potíže ve výchově nebo také o způsoby správné přípravy do školy) nebo jakékoliv jiné téma týkající se dítěte.

  • Školní psycholog také spolupracuje s pedagogy, kterým pomáhá zlepšit atmosféru ve třídách, řešit výukové a výchovné potíže jednotlivých žáků, poskytuje jim metodickou podporu a pomáhá řešit již vzniklé problémy.

Školní psycholog pracuje s jednotlivými dětmi na základě doporučení pedagogů, žádosti rodičů i na základě vlastního přání. K individuální i skupinové práci s dětmi (při které není zaručena anonymita jednotlivců) je vždy nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců, který je požadován až v případě vzniku potřeby takové práce. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a s citlivými údaji zachází dle platné legislativy.