Školní speciální pedagog


Mgr. Hana Berounská

e-mail: berounska@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 218

Mgr. Michaela Mirovská

e-mail: mirovska@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 204


Od září 2019 zastávám na naší škole funkci speciálního pedagoga, pracuji jak se žáky a vyučujícími, tak se zákonnými zástupci a školskými poradenskými zařízeními.

Při své práci se zabývám těmito činnostmi:

 • vyhledávám žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuji je po konzultaci s vedením školy a vyučujícími do speciálně-pedagogické péče,
 • připravuji a ovlivňuji podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky,
 • dlouhodobě sleduji a pravidelně vyhodnocuji proces individuální integrace,
 • provádím speciálně-pedagogické diagnostické činnosti,
 • pomáhám vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním znevýhodněním,
 • realizuji speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuji reedukační péči žákům se zdravotním znevýhodněním,
 • navrhuji a pomáhám realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky,
 • poskytuji pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhám při jejich aplikaci,
 • metodicky vedu asistenty pedagoga,
 • koordinuji spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími specializovanými pracovišti,
 • poskytuji poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům,
 • zajišťuji speciální pomůcky a didaktické materiály,
 • poskytuji podporu žákům s narušenou komunikační schopností,
 • vedu logopedickou péči v mateřské škole,
 • dodržuji etický kodex poradenského pracovníka.