Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.


Hlavní cíle a oblasti obsažené v koncepci školy pro práci se žáky s rizikovým chováním jsou:

  1. rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole,
  2. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  3. prevence,
  4. kariérové poradenství.