Projekty

Les ve škole

Jsme zapojeni do mezinárodního programu Les ve škole. Projekt je koordinován sdružením TEREZA, vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT. V tomto projektu žáci poznávají na základě vlastních zkušeností lesní ekosystém a učí se odpovědnému chování vůči svému okolí a upevňují si vztah ke škole. Program podporuje výuku v terénu, žáci se učí o lese v lese. Prohlubují se vědomosti o důležitosti lesa, přestávají jej vnímat jako místo, kde je několik stromů.


A jedeme dál...

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina realizují společně projekt s názvem A jedeme dál..., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011528, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu - školní asistent v mateřské škole, v základní škole a ve školní družině, školní kariérový poradce v základní škole,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy, základní školy i školní družiny prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • tandemovou výuku v základní škole,
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy - Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro účastníky školní družiny - Klub komunikace v cizím jazyce,
  • projektové dny mateřské školy, základní školy a školní družiny.


Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce. Tento projekt je spolufinancován EU.

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání. Více na www.nuv.cz/kipr.


Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku, registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
Partneři projektu: Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s.
Zapojené školy:
ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem
ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem
ZŠ Školní, Roudnice nad Labem
ZŠ Mšené-lázně
ZŠ Budyně nad Ohří

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Cílem projektu je snížení rizik a prevence předčasného ukončení školní docházky, pozitivní ovlivnění žáků a dlouhodobá podpora při zvládání školních nároků pro žáky s potřebou podpůrných opatření a pro ty, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání. Hlavní aktivity projektu se zaměřují na rozvinutí široké spolupráce základních a středních škol a relevantních institucí v oblasti podpory inkluze žáků, na podporu inkluze v ZŠ a SŠ a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:

KA01 Program podpory dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí při přechodu mezi stupni vzdělávání (pro 1. a 6. ročníky ZŠ)
KA02 Doučování
KA03 Volnočasové aktivity - Čtenářské dílny
KA04 Působení školních psychologů a speciálních pedagogů na ZŠ
KA05 Působení koordinátora inkluze na ZŠ
KA06 Působení školních asistentů na ZŠ
KA07 6ti modulový vzdělávací program na téma "Jak pracovat s heterogenní skupinou a vytvářet dobré klima školní třídy"
KA08 DV pro kariérové poradce, výchovné poradce a ředitele k profesní diagnostice pro děti z marginalizovaných skupin
KA09 Zvyšování kvalifikace učitelů pro práci s dětmi s různými formami ADHD
KA10 Pracovní skupiny pro zlepšení spolupráce mezi rodiči, pracovníky škol a sociálních služeb
KA11 Řízení projektu

Další informace:
Ing. Kateřina Hlaváčová, Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., khlavacova@podripskaskola.cz
Tomáš Lukačina, DiS., Město Roudnice nad Labem, tlukacina@roudnicenl.cz
Iveta Fidlerová, Centrum D8, o.p.s., FidlerovaIveta@email.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.


Výzva č. 56

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 realizovala od 1. 7. - 31. 12. 2015 v rámci výzvy č. 56 projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1130 "Čti, uč se a poznávej". Vybrala si klíčovou aktivitu číslo 1 - čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Touto aktivitou je podpořena realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
Druhou vybranou aktivitou je klíčová aktivita číslo 4 - zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Podpoří výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.


EU peníze školám

Zapojeni jsme byli od 1. září 2011 po dobu dvou let. Cílem projektu bylo zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívalo ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestavily projektovou žádost, na jejímž základě získaly dotaci.
Naše škola zpracovala výukové materiály pro vzdělávací oblasti "ICT, Přírodní vědy, Jazyky" ve formátu PDF. Tyto materiály lze vyžádat na e-mailové adrese vedeni@zsskolni-rce.cz.


Škola uzavřela dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LTA-VF-48/2015 s Úřadem práce České republiky.

Získala tak podmínky pro vytvoření místa pomocného pracovníka úklidu a pomocného pracovníka ve škole.


Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.


Třídíme ve škole

Škola se ve školním roce 2009/2010 zaregistrovala do projektu: "Sběrné nádoby do veřejných institucí a zejména do škol" neboli "Třídíme ve škole". Jedná se o projekt, který je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a Ústeckým krajem a jehož cílem je snížení produkce netříděného směsného komunálního odpadu. Projektu se účastníme i nadále.


Příběhy bezpráví

"Jedním z témat, kterému se v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách soustavně věnujeme, jsou moderní československé dějiny, zejména období komunistického Československa. Výuka na školách velice často končí 2. světovou válkou, nebo jsou s poválečným obdobím žáci a studenti seznamováni velmi nedostatečně - ať už z časových důvodů, nebo kvůli nedostatku vhodných pomůcek a materiálů. Vzhledem k tomu, že se jedná o historické události ještě velmi živé, někteří pedagogové váhají, jak výklad o tomto období do výuky zařadit a jak ho pojmout."

www.jedensvetnaskolach.cz