Projekty


Digitalizujeme školu. Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Možnost změny

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Možnost změny, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005986, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen "OP JAK").

Projekt je zaměřen na:

 • personální podporu – práce školního asistenta v mateřské škole a v základní škole, práce školního speciálního pedagoga v základní škole,
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠD,
 • inovativní vzdělávání dětí v mateřské škole, základní škole i školní družině,
 • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Obědy školákům


Komunikace a publicita - Doučování žáků škol

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Environmentální výzva

V rámci rekultivace školní zahrady jsme přihlásili část pozemku do Environmentální výzvy MONDI Štětí. Projekt Za kotelnou se firma rozhodla podpořit částkou 30 000 Kč. Realizace proběhne do konce roku 2022.


Presare. Desatero pro primární prevenci


Poznání je cíl

Naše mateřská školka a základní škola společně realizují projekt s názvem Poznání je cíl, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019896, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Projekt je zaměřen na:

 • personální podporu - školní asistent v mateřské škole i v základní škole,
 • využití ICT ve vzdělávání,
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem,
 • projektové dny mateřské školy a základní školy.

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce. Tento projekt je spolufinancován EU.


Les ve škole

Jsme zapojeni do mezinárodního programu Les ve škole. Projekt je koordinován sdružením TEREZA, vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT. V tomto projektu žáci poznávají na základě vlastních zkušeností lesní ekosystém a učí se odpovědnému chování vůči svému okolí a upevňují si vztah ke škole. Program podporuje výuku v terénu, žáci se učí o lese v lese. Prohlubují se vědomosti o důležitosti lesa, přestávají jej vnímat jako místo, kde je několik stromů.


A jedeme dál...

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina realizují společně projekt s názvem A jedeme dál..., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011528, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2021.

Projekt je zaměřen na:

 • personální podporu - školní asistent v mateřské škole, v základní škole a ve školní družině, školní kariérový poradce v základní škole,
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy, základní školy i školní družiny prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • tandemovou výuku v základní škole,
 • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy - Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • extrakurikulární rozvojové aktivity pro účastníky školní družiny - Klub komunikace v cizím jazyce,
 • projektové dny mateřské školy, základní školy a školní družiny.


Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce. Tento projekt je spolufinancován EU.

EU peníze školám

Zapojeni jsme byli od 1. září 2011 po dobu dvou let. Cílem projektu bylo zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívalo ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestavily projektovou žádost, na jejímž základě získaly dotaci.
Naše škola zpracovala výukové materiály pro vzdělávací oblasti "ICT, Přírodní vědy, Jazyky" ve formátu PDF. Tyto materiály lze vyžádat na e-mailové adrese vedeni@zsskolni-rce.cz.


Třídíme ve škole

Škola se ve školním roce 2009/2010 zaregistrovala do projektu: "Sběrné nádoby do veřejných institucí a zejména do škol" neboli "Třídíme ve škole". Jedná se o projekt, který je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a Ústeckým krajem a jehož cílem je snížení produkce netříděného směsného komunálního odpadu. Projektu se účastníme i nadále.


Příběhy bezpráví

"Jedním z témat, kterému se v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách soustavně věnujeme, jsou moderní československé dějiny, zejména období komunistického Československa. Výuka na školách velice často končí 2. světovou válkou, nebo jsou s poválečným obdobím žáci a studenti seznamováni velmi nedostatečně - ať už z časových důvodů, nebo kvůli nedostatku vhodných pomůcek a materiálů. Vzhledem k tomu, že se jedná o historické události ještě velmi živé, někteří pedagogové váhají, jak výklad o tomto období do výuky zařadit a jak ho pojmout."

www.jedensvetnaskolach.cz