Školní logoped


Mgr. Hana Berounská

e-mail: berounska@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 218


Hana Jeřábková

e-mail: jerabkova@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 219

Mgr. Lenka Krajníková

e-mail: krajnikova@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 211


Mgr. Jitka Vyoralová

e-mail: vyoralova@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 212


Žáci jsou zařazeni na základě žádosti rodičů a doporučení školních poradenských pracovišť.

Naše logopedky pracují pod supervizí SPC Litoměřice.

Logopedie (z řeckého logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním.

Velmi důležité je domácí procvičování vadných hlásek dle doporučení logopedů. Pokud se doma pravidelně neprocvičuje, výsledek se nedostaví. Když se trénuje pravidelně a důsledně může být žákova vada odstraněna velmi brzy (měsíce).