Výchovný poradce


Mgr. Hana Berounská

výchovný poradce pro I. stupeň

e-mail: berounska@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 218

Mgr. Gabriela Purchartová

výchovný poradce pro II. stupeň,

kariérové poradenství

e-mail: purchartova@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 227Činnosti výchovného poradce


Poradenské činnosti

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhůna další péči o tyto žáky.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace vzdělávacích opatření.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.7. Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole, řešení přestupků proti školnímu řádu.

Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním individuální vzdělávacích plánů, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky, pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.

3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4. Poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o možnostech využívání jejich služeb.

5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.


Vysvětlení nových pojmů dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.


Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

již není žák vymezený pomocí určitého hendikepu, tj. žák zdravotně postižený, zdravotně znevýhodněný nebo sociálně znevýhodněný. Nově se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka nebo studenta. Rozlišujeme 5 stupňů podpůrných opatření. Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Dle potřeby vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP), se kterým seznamuje žáka, jeho zákonného zástupce a všechny pedagogy, kteří se na jeho realizaci podílejí. Plán je průběžně vyhodnocován. Do třech měsíců škola vyhodnotí, zda v plánu zahrnutá podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, škola doporučí žákovi, resp. jeho zákonnému zástupci, využití služeb pedagogicko-psychologické poradny. Jako podklad k vyšetření v poradně škola poskytuje vyhodnocený Plán pedagogické podpory. Lehčí obtíže by se tedy, měly zvládnout ve škole, bez nutnosti vyšetření v poradenském zařízení. Teprve v případě závažnějších problémů se rodiče/zákonní zástupci obracejí o pomoc na poradnu.

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajistit především potřebnou podporu žákovi i rodině, vytvořit mu vhodné podmínky a učinit taková opatření, která mu pomohou zmírnit či odstranit potíže a podpořit jeho osobnostní růst. Ze strany naší školy zajišťujeme týmovou spolupráci všech vyučujících, vhodné sociální klima školy, spolupráci s poradenskými zařízeními. Nezbytnou podmínkou je i spolupráce školy a rodiny žáka. Společné vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny žáky. Podpora inkluzivního vzdělávání se legislativně opírá o novely vyhlášek č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela zákona 82/2015 Sb., platná od 1. září 2016 vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu, ale současně i nadále umožňuje existenci důležitého článku vzdělávacího systému, a to speciálního vzdělávání.