Novinky

13. 10. 2021: Návštěva budhistického chrámu

Dne 29. 9. 2021 jsme jeli na výlet do vietnamské tržnice SAPA v Praze. Po přivítání jsme se vyfotili u haly DÔNG DÔ, kde se konají společenské akce až pro 700 lidí. Poté jsme vyrazili do budhistického chrámu. Před chrámem se nacházela jedna větší socha Budhy a obrazy se sochami vyjadřujícími vznik budhismu. Uvnitř chrámu se nacházela modlitebna se svatyní Budhy a zde nám mnišky ukázaly, jak probíhá modlitba. Tam nám popsali, jak vznikl budhismus ve vietnamštině, přičemž nám náš průvodce vše překládal do češtiny. Poté nás pohostili čajem a vietnamskými sladkostmi. Po východu z chrámu byla celá třída udivena, jak jsou vietnamská kultura a budhismus propojeny. Dále jsme vyrazili do největšího obchodu v Sapě - Tamda, kde nás provedli a představili nám exotické ovoce. Poté jsme měli rozchod, kdy jsme si šli koupit vietnamské jídlo, sladkosti a různé zajímavé věci. Moc se nám zde líbilo, bylo to velmi zajímavé a edukativní. Děkujeme!

Za 9. A, Veronika Klížová a Barbora Soukupová

Naši exkurzi do SAPY podpořil Svaz Vietnamců v ČR. Děkuji panu Dr. Nhien Nguyen Duy, předsedovi Svazu Vietnamců v ČR, který exkurzi pro moji třídu zajistil a panu Ngo Ngoc Phuong, předsedovi Svazu Vietnamců v Roudnici nad Labem a okolí, který nás po Sapě provázel a v pagodě nám tlumočil. Velmi děkuji mniškám v pagodě za milé přijetí, pohoštění a dárky.

Martin Pokorný, třídní učitel 9. A


5. 10. 2021: Dodatky školního řádu

Dodatek Školního řádu č. 4 ze dne 1. 10. 2021

Úprava 5 bodu odstavce 4. 1.

Pokud je (v souladu s rozvrhem vyučovacích hodin) přerušena výchovně vzdělávací činnost, škola po tuto dobu za žáka neodpovídá. Jedná se o volné hodiny čekání na odpolední vyučování. Žák jde na oběd, nebo do odpočinkové zóny před jídelnou, nebo do šatny, nebo domů a 15 minut před vyučováním je zpět v místě výuky.

Pokud se jedná o dělené hodiny v rámci "Laboratorních prací", musí to vyučující oznámit nejpozději dva pracovní dny před konáním zákonnému zástupci prostřednictvím Školy OnLine. Zákonný zástupce potvrdí prostřednictvím Školy OnLine, že bere na vědomí, že jeho dítě může opustit školu. Pokud tak neučiní, zůstává žák ve třídě pod dohledem vyučujícího.

Dodatek Školního řádu č. 5 ze dne 1. 10. 2021

Úprava 5 bodu odstavce 2. 2. Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)

Žáci jsou povinni:

 • nepoškozovat učebnice, pomůcky a ostatní majetek školy a spolužáků, porušení této povinnosti bude předmětem výchovného opatření.


PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


30. 9. 2021: Informace MŠMT pro školy a školská zařízení s účinností od 30. září 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 27. 9. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností s účinností od 30. 9. 2021.

Pro školy v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 30. září 2021 následující:

OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě

 • krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, které jsou poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám, nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,
 • skupinových prohlídek zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, kterých se v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, povinnost dokládat OTN se týká pouze skupinových prohlídek daných prostor, v případě individuálních prohlídek OTN vyžadováno není,
 • provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, kterých se účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby, upozorňujeme, že provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce má povinnost vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
 • konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, akademických obřadů, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, tato výjimka doplňuje již současně platnou výjimku z tohoto bodu, podle které se OTN nedokládá v rámci vzdělávacích akcí a zkoušek, konaných v rámci vzdělávání na školách,
 • konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí.

Z výše uvedeného tedy plyne, že školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti, žáky nebo studenty dané školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN i tam, kde jinak obecně doložení OTN musí provozovatelé vyžadovat. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod. Doporučujeme si dokládání OTN u provozovatele před školní akcí ověřit.


16. 9. 2021: Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Děti, které končí výuku v 11:40 hod., je možné vyzvedávat nejdříve ve 12:15 hod.

Děti, které končí výuku ve 12:35 hod., je možné vyzvedávat nejdříve ve 13:15 hod.

Tímto předejte organizačním nedopatřením a časové prodlevě.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


16. 9. 2021: Slavnostní přivítání prvňáčků

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo letos poprvé v nově opraveném kulturním domě Říp. Po úvodních slovech si noví žáčci převzali od města pamětní list, pero a od třídních učitelek placku s motivem ročního zaměření tříd. Po slavnostním ceremoniálu se děti se svými rodiči přesunuly do školy, kde pokračovalo zahájení školního roku.

Mgr. Andrea Hendrichová


14. 9. 2021: Ředitelské volno

Vážení rodiče,

v pondělí, dne 27. 9. 2021, bude vyhlášeno ředitelské volno. Zaměstnanci MŠ a ZŠ budou absolvovat celodenní vzdělávací akci v oblasti osobnostního rozvoje.

Dohled nad dětmi v MŠ a žáky ZŠ, kteří nemohou zůstat doma, bude zajištěn vybranými pracovníky v MŠ 6 - 16,30 v ŠD 6 - 8, ve škole 8 - 12 hod a opět v ŠD 12 - 15,30.

Z provozně technických důvodů nebude umožněno stravování. Pokud přihlásíte své dítě k dohledu v našem zařízení, vybavte jej svačinou a obědem, který může dohlížející osoba ohřát v mikrovlnné troubě.

Žádáme Vás o přihlášení Vašeho dítěte do MŠ a žáka do ZŠ/ŠD v délce, kdy potřebujete od nás nabízenou službu. Učiňte tak do 20. 9. 2021.

Nahlaste učitelce oddělení v MŠ, třídnímu učiteli v ZŠ:

Jméno dítěte:

Čas (od - do), kdy potřebujete naši službu:

Informace zpracujeme a vytvoříme plán, s nímž budete seznámeni do 24. 9. 2021.

Vedení školy


14. 9. 2021: Aktuální informace o provozu škol

 • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

 • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

 • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

 • Ruší se povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy.

 • Ruší se povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.


 • 30. 8. 2021: Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022


  19. 8. 2021: Manuál MŠMT k provozu škol a testování od září 2021


  2. 7. 2021: Rozloučení s deváťáky

  Tradiční loučení s absolventy devátých tříd letos neproběhlo ve školní budově, jak bývalo po dlouhá léta zvykem, nýbrž v nově zrekonstruovaném a mnohem reprezentativnějším KD Říp na Husově náměstí. Po úvodním slovu ředitelky školy a zástupců Města Roudnice nad Labem následovalo předávání pamětních listů a dárkových poukazů třídními učitelkami, které se přirozeně neobešlo bez slziček a přátelských objetí. Na vysvědčení si ale deváťáci museli počkat až do středy. Přejeme jim hezké léto a mnoho úspěchů a radostí v následujících letech.

  Mgr. David Mikoláš a Mgr. Miroslav Novák


  29. 6. 2021: Fotosoutěž Káně

  V rámci vyhlášení akce Pták roku 2021 byla vypsána fotosoutěž Káně. Pořídit fotku káně není nic jednoduchého, nečeká, nepózuje před fotoaparátem. Proto některé fotografie byly pořízeny za jízdy z automobilu. Fotografy se stali: J. Schneider, J. Csatlósová, S. Csatlósová, E. Bayarmagnai, T. Vetešníková, A. Fujerová. Čáp je symbolem jara, a tak mohli žáci volnou technikou ztvárnit tohoto dlouhonohého opeřence. Do výtvarné činnosti se pustily Lenka Aliová a Ema Fáryová z 2. A.

  Mgr. Andrea Hendrichová


  29. 6. 2021: Farma Vědomice (1. A)

  18. června jsme se vydali pěšky do Vědomic do Statku na Dvorečku, kde jsme si prohlédli zdejší hospodářská zvířata a dozvěděli jsme se, jak o ně pečovat. Mohli jsme si je dokonce i pohladit. Často se vám nestane, že si můžete pohladit krávu, koně nebo hada. Vyzkoušeli jsme si kartáčování kravičky, zkusili si na její maketě dojení. Společnými silami jsme si utloukli máslo, které jsme pak na chlebíčku ochutnali. Na závěr jsme se mohli zchladit vodou ze zdejšího zavlažování.

  Jana Bradáčová


  23. 6. 2021: Bereme život vážně

  První pomoc v 1. C

  Bereme život vážně - učíme se první pomoc zážitkem s panem Kubou Bakalárem. Povídali jsme si o základech první pomoci, jaká známe důležitá telefonní čísla a také, že je v této době důležitá aplikace Záchranka, která nám pomůže určit i místo, kde se nacházíme. Každý jsme si přinesli svou plyšovou hračku, které jsme se snažili poskytnout první pomoc. Vyzkoušeli jsme si také fixování končetin.

  Jana Diviáková


  21. 6. 2021: Porta Bohemica

  Projektový den 4. B a 4. C

  Na projektový den jsme se dlouho připravovali. Konečně se epidemiologická situace vylepšila a my jsme společně mohli podniknout cestu na Portu Bohemicu. Autobus nás dopravil do Libochovan, kde naše cesta začala. Děti byly seznámeny s trasou, s jejím cílem a s úkoly, které budou postupně plnit. Dostaly mapku trasy, a tak se mohly samy orientovat podle světových stran, kudy trasa povede. Byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se postupně střídala činnost s odborníkem a pedagogem. Na počátku byly děti seznámeny s chováním člověka v přírodě a s živočichy, které můžeme v přírodě spatřit. Během cesty jsme došli ke zbytkům starého hradiště. Děti byly seznámeny s pověstí, která se k tomuto místo vztahuje - obléhání početným vojskem. Zahráli jsme si společně hru na "Obléhání a dobývání". Hra měla velký úspěch. Během ní dokázaly děti vhodně volit strategii boje. Prohlédly si zbytky valů starého hradiště Hrádek. Porovnávaly je s přiloženou leteckou mapkou. Prošli jsme podél téměř celého hradiště, kde jsme si všímali, jak naši předkové dokázali zabezpečit svá osídlení. Cesta pokračovala po zajímavém přírodním úkazu - stepi, kde měly děti možnost vidět chráněný druh - ještěrku zelenou. Seznámily se s různými druhy rostlin, stromů a keřů. Během cesty dostávaly úkoly, ke kterým si měly rozmyslet odpovědi, vše zúročily v závěru. Podle mapky se děti zorientovaly a postupovaly na jednu z nejkrásnějších vyhlídek na meandr řeky Labe (U tří křížů). Děti se seznámily s pověstí, která se k tomuto místu vztahuje, pokoušely se domyslet jinou variantu, jak by příběh mohl pokračovat. Z vyhlídky se rozhlédly po kraji, kde viděly jako na dlani svůj rodný kraj - horu Říp, Milešovku a část Českého středohoří. Sestup byl v poměrně obtížném terénu, takže řada dětí musela "překonávat fyzicky i morálně sama sebe". Všechny děti to však zvládly výborně. Závěr byl u koryta řeky Labe, kde děti odpovídaly na připravené otázky, podle mapky ve skupinách malovaly tok řeky Labe od pramene až po ústí do Severního moře. Zaznamenávaly nejdůležitější místa na Labi, orientovaly se, kde je horní, střední a dolní tok. Správně určovaly pravý a levý břeh řeky Labe. Celý projekt byl ukončen ve Velkých Žernosekách. Projektový den spolu s odborníkem hodnotíme jako velmi zdařilý. Spolupráce s panem Fejfárkem a paní Michalcovou se nám vydařila bez problémů. Měli hezký přístup k dětem, své znalosti a vědomosti jim dokázali vhodnou formou předat a zaujmout je svým přístupem. V průběhu projektu se děti seznámily s řadou nových poznatků, zorientovaly se v přírodě podle světových stran (zúročily své vědomosti z vlastivědy), poznaly opevnění hradiště původních obyvatel (návaznost na vlastivědu), poznaly přírodní úkazy v krajině v okolí bydliště (přírodověda), zvládly přesun v poměrně členitém terénu (tělesná výchova). Se získanými poznatky budeme opět pracovat v hodinách vlastivědy, přírodovědy, ale i výtvarné a pracovní výchovy.

  Třídní učitelky 4. B a 4. C


  21. 6. 2021: Etiketa v každodenním životě

  Projekt mimo školu - 1. B, 1. C

  Pravidla platí vždy a všude. Někdo je dodržuje do puntíku, někdo méně a někdo také vůbec. My jsme se přesvědčili o tom, že je důležité pravidla opravdu dodržovat, neboť je to slušnost, která vypovídá o naší osobnosti a správném vychování. A tak jsme se vydali do litoměřického Divadla K. H. Máchy, kde jsme se správnému chování učili. Vyzkoušeli jsme si role, co je správně a co špatně. Chování u stolu, v restauraci, na různých kulturních akcích, ale také slušné chování vůči ostatním osobám v běžném životě. V závěru jsme byli odměněni naučnou pohádkou Patálie pana Paka souboru divadla POHADLO aneb Pohádkové kukadlo a také certifikáty slušného chování od Mgr. Terezy Rozmarové.

  Jana Diviáková, Markéta Šmídová


  17. 6. 2021: Setkání prvňáčků a žáků přípravné třídy


  17. 6. 2021: Projektový den mimo školu - Terezínská pevnost

  V rámci projektového dne mimo školu se 31. května uskutečnila exkurze do Terezínské pevnosti. Sraz byl v 7:15 hodin před školou. Nemohli jsme se už dočkat, protože to byla první společná akce po dlouhé době. V Terezíně nás přivítal sympatický průvodce Lukáš Lev a sdělil nám několik zajímavých skutečností. Například, že Terezínskou pevnost založil Josef II. v roce 1780 a městu dal název Terezín na počest své matky císařovny Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit město před nepřátelskými vojsky během prusko-rakouských válek v 18. století. Věděli jste, že tato pevnost nikdy nebyla použita? Na odstrašení nepřátel stačila pouze její existence. Společně jsme prošli část podzemních chodeb vybaveni svítilnami, což působilo tajemně až strašidelně a velmi se nám to líbilo. Poté následovala smutnější část naší exkurze, která začala prohlídkou nedávno objevené terezínské půdy, kde se za druhé světové války ukrývali čtyři židovští chlapci. Na stěnách půdy byla spousta nápisů a kreseb, kterými si chlapci částečně kompenzovali smutek po své rodině. Terezínská pevnost se během druhé světové války nacistickému Německu "osvědčila" coby výborný žalář jako židovské ghetto. V závěru exkurze jsme vyplňovali pracovní listy, ve kterých jsme si ověřili informace, které jsme se od našeho průvodce dozvěděli. Exkurze se nám velmi líbila, i když byla místy smutná, získali jsme spoustu zajímavých informací a určitě ji doporučujeme všem dalším zájemcům.

  Žáci 5. A a 5. B


  16. 6. 2021: Zatmění Slunce

  Ve čtvrtek 10. června 2021 jsme se třídou 9. A a panem učitelem Purchartem v hodině fyziky pozorovali přes svářečské sklíčko částečné zatmění Slunce. Příští částečné zatmění Slunce pozorovatelné z našeho území nastane 25. října 2022. Nejbližší úplné zatmění Slunce pozorovatelné u nás proběhne až 7. října 2135.

  Zatmění Slunce nastane, když se Měsíc v novu ocitne na přímce mezi Sluncem a Zemí a při pohledu ze Země zakryje sluneční disk nebo jeho část. Pokud Měsíc zakryje celé Slunce, jde o úplné zatmění. Pokud je Měsíc v době zatmění na své výstředné dráze dále od Země, je úhlově menší a Slunce nezakryje po celé ploše. Pak jde o takzvané prstencové zatmění Slunce.

  Nela Žákovičová, 9. A a Mgr. Vlastimil Purchart


  16. 6. 2021: Malování na hedvábí

  Malování na hedvábí dokáže zázraky a o tom, jsme se právě přesvědčili díky naší šikovné kolegyni Mgr. Haně Berounské, která nás do světa barev a kouzel zasvětila. Malování na hedvábí je stvořeno pro všechny bez ohledu na věk. Při této práci bylo veselo a barevno, žáci byli nadšení, co všechno se dá pomocí barev na textil namalovat. Důkazem veškerého nadšení byly rozhovory dětí o výběru odstínů, správném nanášení kontury a závěrečného výsledku.

  Třídní učitelky Jana Diviáková a Markéta Šmídová


  15. 6. 2021: Projekt popáleniny

  Popáleniny - to je téma, které si vybraly dvě žákyně, Eliška K. a Petra K., dívky ze třídy 6. B ZŠ Školní v Roudnici nad Labem, jako svůj společný úkol zadaný v předmětu výchova ke zdraví. Dívky svůj referát vypracovaly nápaditě, nejen typicky jako výpisky na papír, či často opakovanou prezentaci, ale formou zábavného videa. V první části tohoto videa se zaměřily na názorné ukázky popálenin 1. a 2. stupně, v druhé části jsou poučně vysvětleny popáleniny 3. a 4. stupně. Dívky dále dokument zveřejnily i na platformě YouTube, kde jej můžete zhlédnout i vy. Video se zdá být úspěšné, protože během prvního týdne má již přes padesát zhlédnutí.

  Katka Fidlerová, 6. B


  8. 6. 2021: Provoz školy od 8. června 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochrannýchprostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:


  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti podobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).
  • Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech: zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, při pobytu ve škole v přírodě, toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku, obecně pak u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.
  • Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro: vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:

  • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy. Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.


  Průběžné informace k antigennímu a PCR testování na Covid-19


  Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


  7. 6. 2021: Juniorští hasiči zkrotili Plamen

  Vážená paní ředitelko,

  dovolte mi Vás informovat o úspěchu Vašich žáků a jejich skvělé reprezentaci Vaší školy. Jedná se o žáky 3. B Elišku Novákovou a Daniela Hodka, žákyni 6. B Denisu Hodkovou a žáka 7. C Matěje Šámala, kteří se s týmem SDH Vědomice zúčastnili okresního a posléze krajského kola starších žáků hry Plamen. Jedná se o týmovou soutěž v hasičském sportu. Vaši žáci dokázali obě kola vyhrát a probojovali se tak na mistrovství republiky, kde budou reprezentovat celý Ústecký kraj. Daniel Hodek a Eliška Nováková se tam nejspíše stanou nejmladšími účastníky, protože ve svých 8 a 9 letech budou závodit v kategorii starších žáků, tedy 11-15 let.

  Chtěla jsem Vás tímto o jejich krásném počinu informovat a pokud by byla nějaká možnost jim za reprezentaci školy poděkovat ve školním rozhlase, jistě by je to velmi potěšilo.

  Přeji Vám krásný zbytek školního roku a věřím, že Vám tito žáci, pokud to pandemie dovolí, dopomohou k mnohým sportovním úspěchům Vaší školy.

  S pozdravem

  Pavlína Nováková Ščasná


  3. 6. 2021: Květnové okénko do školy

  Od 24. května nastoupili všichni žáci na distanční výuku. Po dlouhé pauze škola zase žije plným životem. Je to vidět na chodbách i ve třídách, práce dětí jsou toho důkazem.

  Jindra Dvorská


  2. 6. 2021: Seznam přijatých uchazečů do mateřské školy


  1. 6. 2021: Provoz škol od úterý 1. června 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 31. května 2021 bylo vydáno:

  Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Podmínky pro zpěv u vybraných oborů vzdělání. Je navýšen maximální možný počet přítomných žáků a studentů v místnosti z 6 na 30 v oborech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, tj. některých oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol. Obecně je zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán.


  Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto:

  • Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou - tedy při samotném pořízení fotografie - sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.


  Průběžné informace k antigennímu a PCR testování na Covid-19


  Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


  26. 5. 2021: První pomoc ve školní družině

  Dne 18. května proběhl ve školní družině další velice zajímavý projektový den na téma PRVNÍ POMOCI. Děti besedovaly s panem S. Moravcem, který je záchranářem Rychlé zdravotnické pomoci. Dozvěděly se, jaké číslo volat v případě nehody, úrazu, jak komunikovat s operátorkou na druhém konci telefonu. Názorně si vyzkoušely masáž srdce, jak zastavit krvácení a mnoho dalšího. Zajímavé odpoledne všechny bavilo.

  Jindra Dvorská


  25. 5. 2021: Soutěž k výročí 130 let od narození Karla Čapka

  Na podzim roku 2020 vyhlásila Knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem literární, fotografickou a výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ k výročí 130 let od narození Karla Čapka. I v této nelehké době se výtvarné soutěže zúčastnilo mnoho žáků naší školy. Některé žáky z devátého ročníku zaujala literární část soutěže. Všechny vybrané výtvarné i literární práce byly oceněny milým dárkem, který soutěžící velice potěšil. Krásné druhé místo za výtvarné ztvárnění díla Karla Čapka získala Kristýna Kamírová z šestého ročníku. Děkujeme pořadatelům a těšíme se na další soutěž.

  Mgr. Gabriela Purchartová a Mgr. Michaela Řeháková


  21. 5. 2021: Doplňující zápis pro přijaté prvňáčky


  21. 5. 2021: Seznam přijatých uchazečů do základní školy

  Rozhodnutí je možno si vyzvednout v pracovní dny (8:00-15:00) ve vrátnici školy.