Novinky

3. 7. 2020: Loučení s předškoláky

Školní rok 2019/2020 byl poněkud zvláštní. V březnu byly uzavřeny školy a znovuotevřeny byly v květnu. Naši předškoláci si tak svůj poslední rok v mateřské škole moc neužili. Přišli o spoustu aktivit, které pro ně byly naplánovány. Ani zápis do prvních tříd neproběhl v tradičním duchu. Byl bezkontaktní a děti tak přišly o první setkání s prostředím základní školy a novou paní učitelkou. Naši mateřskou školu letos opouští 19 dětí. Netradičně proběhlo i loučení s nimi. Dne 17. 6. jsme se na školní zahradě sešli s našimi předškoláky a jejich rodiči. Připravili jsme pro ně zábavné odpoledne, které se neslo v duchu karnevalových masek. V maskách přišli nejen děti, ale i všichni dospělí. Děti si užily malování na obličej, tanec, a po splnění úkolů na ně čekaly dárky nejen z mateřské školy, ale i od městského úřadu. Do aktivit byli zapojeni i rodiče. Pomáhali a vedli děti tak, jako je 1. září povedou do prvních tříd a budou jim pomáhat s povinnostmi, které na ně ve škole čekají. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení a všichni jsme si odpoledne moc užili. Dětem i rodičům přejeme krásné léto, v září vykročení do školy tou správnou nohou a spoustu radostí z učení.

Za kolektiv MŠ Mgr. Daniela Smetanová


30. 6. 2020: Les ve škole

Školní družina se v tomto školním roce zapojila v rámci environmentální výchovy do mezinárodního programu "Les ve škole." Téma bylo zvoleno se zaměřením na roční období. Podmínkou programu bylo uskutečnit část aktivit v přírodě. Děti se účastnily pod vedením paní vychovatelek různých zájmových činností zaměřených na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její ochranu. Besedovaly, tvořily obrazce z přírodnin, vymýšlely a výtvarně zpracovaly nové druhy ptáků, připravily a rozmístily krmítka. Jejich snažení bylo odměněno certifikátem Lesní třída, a rovněž se staly patrony 10 m2 nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Mgr. Andrea Hendrichová


29. 6. 2020: Rozloučení s deváťáky

Netradičně na prostranství před hlavním vchodem do budovy školy proběhlo letošní rozloučení s vycházejícími žáky 9. tříd. Lehce po osmé hodině zazněly proslovy paní ředitelky a zástupců zřizovatele, korunované společným "alcohol-free" přípitkem, o hudební produkci se s neskrývanou radostí postaral DJ M. Novák. Jedna kapitola v životě dětí se rozdáním absolventských vysvědčení uzavřela, další se otevře po letních prázdninách. Nechť je stejně úspěšná, ba ještě úspěšnější, milí deváťáci!

Mgr. David Mikoláš


29. 6. 2020: Setkání s budoucími prvňáčky

Ve středu 24. června 2020 proběhlo na nádvoří naší školy setkání budoucích prvňáčků a dětí přihlášených do přípravné třídy. Děti se tak poprvé mohly setkat se svými třídními učitelkami. Opravdové setkání bylo plné rozpaků i radosti. Rodiče získali potřebné informace o pomůckách do první a přípravné třídy. Přejeme dětem krásné prázdniny a těšíme se na prvňáky v září.

Jindra Dvorská


11. 6. 2020: Seznam uchazečů přijatých do mateřské školy


Pozvánka pro naše budoucí školáky

Milý prvňáčku, vážení rodiče,

rády bychom Vás pozvaly na první setkání opravdových školáků.

Děti poznají své nové spolužáky i paní učitelku.

Všichni se sejdeme před hlavním vchodem školy, kde rodiče získají potřebné informace o pomůckách do první a přípravné třídy.

Budeme Vás očekávat

ve středu 24. června 2020 v 15.00 hodin.

Na setkání se těší paní učitelky prvních tříd a přípravné třídy.


5. 6. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna oken v tělocvičnách základní školy".


5. 6. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení učeben základní školy interaktivní technikou".


3. 6. 2020: Oznámení o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna oken v tělocvičnách základní školy"


28. 5. 2020: Dodatečné zařazení žáka do školní skupiny na 1. stupni

Vážení rodiče,

na základě aktualizace metodického pokynu MŠMT z 27. 5. 2020 může ředitel školy zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině. Pokud má někdo z rodičů zájem dodatečně zařadit své dítě do vzdělávací skupiny na prvním stupni, může se spojit se svým třídním učitelem, který mu sdělí počet volných míst. Jemu pošle vyplněné čestné prohlášení s datem nástupu dítěte. Přednost bude dána rychlejším žadatelům. Pokud budete žádat ostatní služby, kontaktujte: jídelnu - paní Bělková, družinu - paní Kordová.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


27. 5. 2020: Výuka 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 bude umožněna dle doporučení Ministerstva školství docházka do školy pro žáky 2. stupně (6. - 8. ročník). Vzdělávací aktivity budou probíhat ve dnech pondělí, středa a pátek od 9:00 do 12:00 hodin (3 vyučovací hodiny). Pokud budete mít zájem o docházku do školy, stáhněte si  "Čestné prohlášení" a vyplněné předejte třídnímu učiteli do středy 3. 6. 2020. Bez tohoto dokumentu žáci do školy nemohou jít. Bližší informace vám sdělí třídní učitel do 5. 6. - podle počtu přihlášených žáků. Pokud máte zájem o stravování vašeho dítěte, objednejte si stravu u vedoucí školní jídelny. Učitelé 2. stupně omezí výuku na "Škole v pyžamu" na 50 %.

Mgr. Jiří Neliba, zástupce ředitelky školy


26. 5. 2020: Základní školy v Roudnici n. L. jsou připraveny...


13. 5. 2020: Seznam uchazečů přijatých do přípravné třídy

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou od pondělí 18. 5. 2020 převzít oproti podpisu u paní školnice, nebo mohou v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin zavolat na telefon pana zástupce Neliby (+420 603 885 928), který jim dokument přinese ke vchodu do školy.


13. 5. 2020: Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku ZŠ

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou od pondělí 18. 5. 2020 převzít oproti podpisu u paní školnice, nebo mohou v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin zavolat na telefon pana zástupce Neliby (+420 603 885 928), který jim dokument přinese ke vchodu do školy.


11. 5. 2020: Informace pro rodiče žáků 1. stupně a přípravné třídy

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ A MŠ ROUDNICE NAD LABEM V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče žáků prvního stupně a přípravné třídy,

pročtěte si informace zpracované pro naši školu dle materiálu MŠMT (originál najdete na webu MŠMT). Tyto informace jsou částečně odlišné od informací zveřejněných minulý týden pro žáky devátých ročníků. Věnujte jim pozornost. Odpoví na Vaše otázky a upřesní Vaše rozhodování. Promyslete situaci ve Vaší rodině, Vaše možnosti a v návaznosti na sdělení, které Vám předkládáme, se rozhodněte v uvedeném termínu.

Vedení školy


Informace a pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 1. stupně a přípravné třídy

Zákonný zástupce má možnost poslat své dítě do školy, která bude uskutečňovat vzdělávací aktivity dle zvláštního režimu.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně a přípravné třídy do 18. 5. 2020. Pozdějším žádostem nebude vyhověno!

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz níže).

Pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 1. stupně a přípravné třídy:

 • —V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ a přípravné třídy ve vzdělávacích aktivitách.
 • —Realizují se pro skupiny 15 žáků. Dle možností budou tvořeny z žáků jedné třídy.
 • —Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • —Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • —Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.
 • —Vzdělávací aktivity budou probíhat v blocích po 3-4 hodinách. Jedná se o tyto předměty: Čj, M, Aj, Pr, Př, Vl, přípravná třída bloky dle ŠVP. Mezi ně budou zařazovány relaxační chvilky - výchovný charakter.
 • Zájemci budou po uzávěrce přihlašování dne 18. 5. 2020 rozřazeni do skupin a prostřednictvím EŽK, přípravná třída mailem/telefonem, dostanou pokyn, kdy a kam se mají dostavit.
 • Pokud budete mít zájem o oběd, přihlašte se na www.strava.cz, nebo kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Bělkovou nejpozději do čtvrtka 21. 5. 2020.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě času doručení žádostí zákonných zástupců.
 • Čestné prohlášení a seznámení z webových stránek stáhněte, vyplňte, podepište, naskenujte/ofoťte a jako přílohu zašlete na email svého třídního učitele (ne ředitelce školy!). Pokud nemáte funkční tiskárnu, vyplňte dokument ve Wordu, zašlete na email třídního učitele do 18. 5. 2020. Vaše dítě 25. 5. 2020 dostane Váš formulář vytištěný a Vy jej podepíšete dodatečně.


Informace pro žáky 1. stupně:

 • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.
 • —Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku = obsah ŠVP školy.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah = ŠVP školní družiny.
 • —Dopolední výchovnou a vzdělávací aktivitu zajišťují třídní učitelé, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé. Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku.
 • —Ranní družina není poskytována, odpolední do 16 hodin.
 • —Vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
 • Od 25. 5. 2020 (zahájení prezenční vzdělávací aktivity) bude snížena vzdělávací aktivita na dálku u všech zapojených učitelů o 50%.
 • —Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • —Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • —Hodnocení je součástí procesu vzdělávání. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení se upřednostní hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • —Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • —Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci ve venkovním prostředí na pozemku školy je doporučené. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 • —Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.
 • —Žák vzdělávaný podle § 38 školského zákona (žák ve škole v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR) koná zkoušky v termínu dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. Organizace zkoušky musí být taková, aby se zabránilo blízkému kontaktu mezi jednotlivými zkoušenými a zkoušejícími. Po ukončení zkoušky musí být místo dezinfikováno. (Zkoušet takového žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.)


Z materiálů MŠMT

Úvod

 • —Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.
 • —V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
 • —Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovně-právních a dalších předpisů.
 • —Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • —Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška,ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
 • —Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
 • —Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • —Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • —Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • —Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • —Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 • —Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • —Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • —Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • —Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • —Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • —Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • —Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • —Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • —Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • —Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • —Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • —Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
 • —Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • —Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • —Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Ve třídě

 • —Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • —Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • —Maximální počet žáků je 15 ve skupině, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • —V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • —Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky - 2 metry (nejméně 1,5 metru) - například obrázek v příloze.
 • —Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • —V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • —Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • —Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • —Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • —V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • —Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • —Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Pravidla provádění úklidu

 • —Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • —Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • —Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou
 • —Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • —Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • —Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • —písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

a

 • —písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.


8. 5. 2020: Provoz mateřské školy po znovuotevření

Vážení rodiče,

pročtěte si informace zpracované pro naši školu dle materiálu MŠMT. Věnujte pozornost následujícím řádkům. Odpoví na Vaše otázky a upřesní Vaše rozhodování. Promyslete situaci ve Vaší rodině, Vaše možnosti a v návaznosti na sdělení, které Vám předkládáme, se rozhodněte.

Vedení školy


Informace pro rodiče před znovuotevřením školy

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do MŠ nejpozději do 18. 5. 2020.

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení.

Čestné prohlášení a seznámení, vyplňte, podepište, naskenujte/ofoťte a jako přílohu zašlete na email smetanova@zsskolni-rce.cz.

Pokud nemáte funkční tiskárnu, vyplňte dokument ve Wordu, zašlete na výše uvedený mail. Váš formulář vytištěný dostanete při nástupu do MŠ a podepíšete jej dodatečně.


PROVOZ MŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Úvod

 • MŠ se otevírá 25. 5. 2020 v běžné provozní době, tj. 6:30 - 16:30.
 • Rodičům zaniká nárok na ošetřovné na dítě, které navštěvuje MŠ. (Neplatí pro ZŠ!)
 • Maximální počet osob ve třídě se řídí obecnou úpravou, tj. maximálně 24 dětí ve třídě, výjimečně 28.
 • Pokud to prostory MŠ dovolují, je doporučeno děti rozdělit do menších skupin.

Cesta do MŠ

 • Při cestě do MŠ se na děti i doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - rouška, odstup 2 metry.
 • Do MŠ doprovází dítě vždy 1 osoba.
 • Před školu není žádoucí velké shromažďování, dodržovat odstup 2 metry, rouška.

V budově MŠ

 • Doprovázející osoba se v šatně MŠ zdržuje nezbytně nutnou dobu a vždy v roušce.
 • Do šatny MŠ budou pouštěny pouze 2 doprovázející osoby současně.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ v prostorách školy roušku mít nemusí.
 • Každé dítě má sáček pro uložení roušky, ve které přijde do MŠ.
 • Do MŠ si děti nenosí nic z domova - hračky, dobroty,...

Ve třídě

 • Do třídy děti po přezutí a převlečení vcházejí samy a přes koupelnu, kde si řádně umyjí ruce a použijí desinfekční prostředek.
 • Hračky ve třídách budou eliminovány z důvodu nutnosti jejich časté desinfekce - vždy po použití jedním dítětem.
 • Stravování bude probíhat dle počtu dětí ve třídě tak, aby byl při jídle dodržen dostatečný odstup.
 • Skupiny dětí se budou intervalově střídat při pobytu ve třídě a na zahradě MŠ.
 • Vzhledem k mimořádným opatřením a zvýšené nutnosti dodržování přísných hygienických pravidel a časté desinfekce všech povrchů bude vzdělávání v MŠ probíhat ve zvláštním režimu.

Minimalizace rizika

 • Před vstupem do šatny MŠ bude rodičům i dětem změřena tělesná teplota.
 • Při prvním nástupu do MŠ bude podepsáno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví. Bez podpisu těchto dokumentů nebude umožněn vstup do MŠ.
 • Do MŠ nebude přijato dítě vykazující jakékoliv známky zdravotní nepohody - rýma, kašel, zarudlé tváře, opary,.... Posouzení tohoto je plně v kompetenci pedagogů MŠ.
 • Pokud se během dne objeví u dítěte známky onemocnění, bude dítě ihned izolováno a rodiče vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.
 • Do MŠ by měly docházet děti zaměstnaných rodičů a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

Buďme k sobě laskaví, osobní odpovědnost je minimalizace rizika.


6. 5. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Instalace kamerového systému v budově základní školy".


4. 5. 2020: Znovuotevření školy

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ A MŠ ROUDNICE NAD LABEM V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,

pročtěte si informace zpracované pro naši školu dle materiálu MŠMT (originál najdete na webu MŠMT). Věnujte pozornost nejen úvodním řádkům pro rodiče, ale zejména následujícím statím. Odpoví na Vaše otázky a upřesní Vaše rozhodování. Promyslete situaci ve Vaší rodině, Vaše možnosti a v návaznosti na sdělení, které Vám předkládáme, se rozhodněte.

Vedení školy


Informace pro rodiče před znovuotevřením školy

Zákonný zástupce má možnost poslat své dítě do školy, která bude uskutečňovat vzdělávací aktivity dle zvláštního režimu.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy:

 • v případě žáků 9. ročníků do 7. 5. 2020
 • v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz níže).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 9. ročníků:

Čestné prohlášení a seznámení z webových stránek stáhněte, vyplňte, podepište, naskenujte/ofoťte a jako přílohu zašlete na mail vedeni@zsskolni-rce.cz.

Pokud nemáte funkční tiskárnu, vyplňte dokument ve Wordu, zašlete na výše uvedený mail. Vaše dítě v pondělí dostane Váš formulář vytištěný a Vy jej podepíšete dodatečně.


Informace pro žáky 9. ročníků:

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Mohou se jich účastnit jen nepřijatí žáci. Vzdělávací aktivity budou probíhat do realizace přijímacího řízení (vyhlásí MŠMT).
 • Vzdělávací aktivity (konzultace individuální i skupinové) proběhnou dle zájmu a potřeby žáků v rozsahu 3 - 4 vyučovacích hodin denně.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
 • Zájemci budou po uzávěrce přihlašování rozřazeni do skupin a prostřednictvím EŽK dostanou pokyn kdy a kam se mají dostavit.
 • Pokud budete mít zájem o oběd, přihlaste se na strava.cz, nebo kontaktujte vedoucí školní jídelny nejpozději do 6. 5. 2020.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě času doručení žádostí zákonných zástupců.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Informace a pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 1. stupně budou zveřejněny do 11. 5. 2020


Z materiálů MŠMT

Úvod

 • —Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.
 • —V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
 • —Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
 • —Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • —Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška,ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
 • —Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • —Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • —Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • —Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • —Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 • —Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • —Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • —Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • —Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • —Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • —Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • —Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • —Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • —Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • —Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • —Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • —Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
 • —Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • —Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • —Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • —Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Ve třídě

 • —Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • —Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • —Maximální počet 15 ve skupině - 14 žáků a 1 učitel, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • —V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • —Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky - 2 metry (nejméně 1,5 metru) - například obrázek v příloze.
 • —Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • —V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • —Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • —Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • —Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • —V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • —Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • —Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Pravidla provádění úklidu

 • —Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • —Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • —Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou
 • —Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • —Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • —Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • —písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

a

 • —písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

20. 4. 2020: Březnové a dubnové okénko do školy

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 a v součinnosti s obcemi s rozšířenou působností určil hejtman Ústeckého kraje naši školu, která vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních lékáren (včetně lékárníků), orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil (včetně vězeňské služby). Za tímto účelem je v provozu za zpřísněných hygienických podmínek i školní jídelna. Situace nouzového stavu nám všem změnila každodenní návyky a zaběhnutý životní styl. Dotkla se i školství a školní výuky samotné. Učitelé naší školy s velkým úsilím a nasazením okamžitě reagovali na novou situaci. Prvotní komunikace mezi učitelem a žákem byla přes elektronickou žákovskou knížku. Postupně se výuka ustálila na portálu Škola v pyžamu. Spolupráce rodičů a školy je velmi dobrá. Děti pracují dle svých možností, rodičům patří poděkování za vedení svých dětí ke školní výuce. Netradičně probíhají i zápisy do 1. tříd a MŠ. Děti stihly vytvořit krásné jarní dekorace, které zdobí prázdné chodby školy. Podívejte se na ně prostřednictvím naší fotogalerie. Sluneční paprsky ať stále přibývají a my konečně můžeme jít ven nasát pravou jarní atmosféru. Všem přejeme hodně sil a optimismu.

Jindra Dvorská


15. 4. 2020: Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Více informací zde.


29. 3. 2020: Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803

ZÁPIS do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat

1.- 23. dubna 2020

odesláním vyplněných formulářů datovou schránkou

nebo emailem s elektronickým podpisem

15., 16. 4. a 22., 23. 4. 2020

odevzdáním vyplněných formulářů v době 10 - 17 hodin

Podrobnější informace získáte na:

www.zsskolni-rce.cz, vedeni@zsskolni-rce.cz

Zápis bude prováděn podle spádového obvodu, zájmu rodičů a kritérií pro přijetí. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

Zápis je pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30. 6. 2021. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být vydáno dítěti rozhodnutí o odkladu školní docházky. K této žádosti je nutné vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře.

Na žádost rodičů může být přijato dítě s odkladem školní docházky do přípravné třídy. Tato třída bude otevřena v případě zájmu minimálně 10 uchazečů.

PaedDr. Zuzana Zrzavá

ředitelka školy ZŠ a MŠ


10. 3. 2020: Koronavirus

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítřejšího dne tedy děti nemají chodit do školy. Dále až do odvolání nebudou poskytovány služby školní jídelny ani školní družiny.

Mgr. Jiří Neliba, zástupce ředitelky školy


10. 3. 2020: Karneval ve školní družině

Školní družina uspořádala 5. 3. 2020 karneval pro děti z družiny. Během celého karnevalu jsme hráli spoustu her a soutěží. Masky se nám nejprve představily a byly opravdu velmi různorodé, mohli jsme vidět piráty, čarodějnice, indiána, princezny nebo třeba popelnici na tříděný odpad či námořníka. Pak následovalo tancování. Na závěr karnevalu děti dostaly sladkou odměnu.

Jindra Dvorská


10. 3. 2020: Únorové okénko do školy

Únor je měsíc masopustů, zábav a různých veselic. Chodby školy zdobí nejen zimní, ale i barevné karnevalové obrázky a výkresy žáků. Žáci prvních a třetích tříd dokončili bruslařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy. Proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kde jsme měli zastoupení dvou žákyň z 9. ročníku.

Jindra Dvorská


14. 2. 2020: Arnika 2020

Letošní lyžařský výcvik se opět konal v Roudnici v Krkonoších 2. - 8. 2. 2020. Účastnilo se ho 58 žáků. Ze začátku to vypadalo, že nám počasí nebude přát. Pršelo. Ale hned další večer začalo pořádně sněžit, a tak jsme mohli vyrazit lyžovat na sjezdovku i na běžky. První dva dny jsme chodili lyžovat na Aldrov a zbytek týdne jsme strávili na Vurmovce. Žáci byli rozděleni do 4 družstev a učili se novému stylu jízdy. Každý večer měly sedmé ročníky zajímavé přednášky. A dokonce jedna z nich - o nebezpečí hor - byla prezentována devátými ročníky. Po přednáškách se odehrávaly večerní hry. Družstva spolu bojovala. Vždy byla hra pohybová a logická. V těchto hrách zvítězil tým Nekašků. Jako každý rok, tak i letos nejstarší žáci vyrazili na Dvoračky. Ve stejné době se konaly závody mladších žáků na sjezdových lyžích a běžkách. Za uskutečnění lyžařského výcviku vděčíme paní učitelce Janě Volfové, paní ředitelce Zuzaně Zrzavé a paním učitelkám Evě Richtrová, Martině Ševčíkové a panu učiteli Františku Ševčíkovi. Kurz mohl proběhnout hladce také díky zdravotnické péči paní Markéty Navrátilové a jejího manžela, pana doktora Jana Navrátila. Nejstarší i nejmladší žáci se vylepšili ve sjezdu na lyžích i na běžkách. Lyžařský kurz proběhl bez problémů a všichni jsme si ho užili.

Nela Pertlíková a Adéla Znamenáčková


10. 2. 2020: Budulínek Mandelinka

V úterý 28. 1. 2020 navštívilo školní družinu divadélko s pohádkou o Budulínkovi. Dvojice herců vtipně ztvárnila klasickou pohádku. Děti radostně a se zájmem sledovaly děj. Pohádka měla veliký úspěch a byla veselým zakončením prvního pololetí školního roku.

Martina Nosek


3. 2. 2020: Projektová výuka v V. C

V rámci mezipředmětových vztahů se žáci V. C v hodinách vlastivědy a výtvarné výchovy podívali do středověku. Přesněji do doby Karla IV. V hodinách s ním byli při zakládání Karlovy univerzity, seznámili se s platidlem za vlády Rudolfa II. V přírodopise si přiblížili podnebné pásy, rozmanitosti a život v různých podnebných pásech. Pod vedením paní učitelky Jany Diviákové je projektová výuka pro děti více zajímavá a jsou tak více zapojeny a vtaženy do poznávání.

Jindra Dvorská


30. 1. 2020: (Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země 1914-1918

Vážení žáci, studenti, učitelé a zájemci o historii,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaše příspěvky a rozvoj projektu (Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země 1914-1918, který byl realizován v letech 2014-2018. Pro velký zájem, který nás těší, byl projekt prodloužen. Jsme potěšeni, že stále své příspěvky přidáváte a již nyní je vloženo 996 pomníků. Dovolujeme si Vám jako poděkování za Vaši přízeň a snahu zaslat v příloze Pamětní list. Věříme, že i nadále se bude projekt rozvíjet a těšíme se na Vaše další příspěvky.

Za (Ne)zapomenuté pomníky

Jana Stefanová Knoflíčková

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

odbor Pedagogická knihovna J. A. Komenského

oddělení Služeb čtenářů

30. 1. 2020: Lednové okénko do školy

Tak tady máme první měsíc v roce 2020. Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do školních lavic. Ještě v nás doznívají dny volna a radosti z dárků od Ježíška. Vánoční výzdoba školy se pozvolna změnila v zimní. Zima na nás ve škole dýchá z každého zákoutí, fotogalerie vás o tom přesvědčí. Práce bylo jako vždy dost a dost. V rámci hodin tělesné výchovy byl zahájen bruslařský výcvik. Ve škole proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Měli jsme i zástupce z řad žáků druhého stupně, kteří se účastnili matematické, fyzikální a dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce. Proběhla pedagogická rada za první pololetí školního roku 2019/2020.

Jindra Dvorská


30. 1. 2020: Podřipsko vesluje - školní liga na trenažérech


15. 1. 2020: Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet je název projektu, který cílí na osvětu (vzdělávání) veřejnosti v oblasti možných rizik a nástrah, skrývajících se v kybernetickém prostředí. Nabízí množství e-learningových kurzů, ale i soutěžních kvízů o ceny. Naše škola se do projektu zapojila letos poprvé. V hodinách digitálních technologií soutěžili především žáci 7. tříd. Ze všech účastníků, kteří kvíz dokončili, zabodovala Nela Štěpánková ze VII. C. V kategorii žáků ve věku 8 až 12 let obsadila krásné 3. místo a od partnerů projektu obdržela jak diplom, tak různé věcné dary. Děkujeme tímto Nele za příkladnou reprezentaci školy! Poděkování patří rovněž jejím rodičům, kteří se zapojením své dcery do soutěže souhlasili a kteří ji v den předávání cen v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem svou přítomností podpořili.

Mgr. David Mikoláš