Novinky

2. 7. 2021: Rozloučení s deváťáky

Tradiční loučení s absolventy devátých tříd letos neproběhlo ve školní budově, jak bývalo po dlouhá léta zvykem, nýbrž v nově zrekonstruovaném a mnohem reprezentativnějším KD Říp na Husově náměstí. Po úvodním slovu ředitelky školy a zástupců Města Roudnice nad Labem následovalo předávání pamětních listů a dárkových poukazů třídními učitelkami, které se přirozeně neobešlo bez slziček a přátelských objetí. Na vysvědčení si ale deváťáci museli počkat až do středy. Přejeme jim hezké léto a mnoho úspěchů a radostí v následujících letech.

Mgr. David Mikoláš a Mgr. Miroslav Novák


29. 6. 2021: Fotosoutěž Káně

V rámci vyhlášení akce Pták roku 2021 byla vypsána fotosoutěž Káně. Pořídit fotku káně není nic jednoduchého, nečeká, nepózuje před fotoaparátem. Proto některé fotografie byly pořízeny za jízdy z automobilu. Fotografy se stali: J. Schneider, J. Csatlósová, S. Csatlósová, E. Bayarmagnai, T. Vetešníková, A. Fujerová. Čáp je symbolem jara, a tak mohli žáci volnou technikou ztvárnit tohoto dlouhonohého opeřence. Do výtvarné činnosti se pustily Lenka Aliová a Ema Fáryová z 2. A.

Mgr. Andrea Hendrichová


29. 6. 2021: Farma Vědomice (1. A)

18. června jsme se vydali pěšky do Vědomic do Statku na Dvorečku, kde jsme si prohlédli zdejší hospodářská zvířata a dozvěděli jsme se, jak o ně pečovat. Mohli jsme si je dokonce i pohladit. Často se vám nestane, že si můžete pohladit krávu, koně nebo hada. Vyzkoušeli jsme si kartáčování kravičky, zkusili si na její maketě dojení. Společnými silami jsme si utloukli máslo, které jsme pak na chlebíčku ochutnali. Na závěr jsme se mohli zchladit vodou ze zdejšího zavlažování.

Jana Bradáčová


23. 6. 2021: Bereme život vážně

První pomoc v 1. C

Bereme život vážně - učíme se první pomoc zážitkem s panem Kubou Bakalárem. Povídali jsme si o základech první pomoci, jaká známe důležitá telefonní čísla a také, že je v této době důležitá aplikace Záchranka, která nám pomůže určit i místo, kde se nacházíme. Každý jsme si přinesli svou plyšovou hračku, které jsme se snažili poskytnout první pomoc. Vyzkoušeli jsme si také fixování končetin.

Jana Diviáková


21. 6. 2021: Porta Bohemica

Projektový den 4. B a 4. C

Na projektový den jsme se dlouho připravovali. Konečně se epidemiologická situace vylepšila a my jsme společně mohli podniknout cestu na Portu Bohemicu. Autobus nás dopravil do Libochovan, kde naše cesta začala. Děti byly seznámeny s trasou, s jejím cílem a s úkoly, které budou postupně plnit. Dostaly mapku trasy, a tak se mohly samy orientovat podle světových stran, kudy trasa povede. Byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se postupně střídala činnost s odborníkem a pedagogem. Na počátku byly děti seznámeny s chováním člověka v přírodě a s živočichy, které můžeme v přírodě spatřit. Během cesty jsme došli ke zbytkům starého hradiště. Děti byly seznámeny s pověstí, která se k tomuto místo vztahuje - obléhání početným vojskem. Zahráli jsme si společně hru na "Obléhání a dobývání". Hra měla velký úspěch. Během ní dokázaly děti vhodně volit strategii boje. Prohlédly si zbytky valů starého hradiště Hrádek. Porovnávaly je s přiloženou leteckou mapkou. Prošli jsme podél téměř celého hradiště, kde jsme si všímali, jak naši předkové dokázali zabezpečit svá osídlení. Cesta pokračovala po zajímavém přírodním úkazu - stepi, kde měly děti možnost vidět chráněný druh - ještěrku zelenou. Seznámily se s různými druhy rostlin, stromů a keřů. Během cesty dostávaly úkoly, ke kterým si měly rozmyslet odpovědi, vše zúročily v závěru. Podle mapky se děti zorientovaly a postupovaly na jednu z nejkrásnějších vyhlídek na meandr řeky Labe (U tří křížů). Děti se seznámily s pověstí, která se k tomuto místu vztahuje, pokoušely se domyslet jinou variantu, jak by příběh mohl pokračovat. Z vyhlídky se rozhlédly po kraji, kde viděly jako na dlani svůj rodný kraj - horu Říp, Milešovku a část Českého středohoří. Sestup byl v poměrně obtížném terénu, takže řada dětí musela "překonávat fyzicky i morálně sama sebe". Všechny děti to však zvládly výborně. Závěr byl u koryta řeky Labe, kde děti odpovídaly na připravené otázky, podle mapky ve skupinách malovaly tok řeky Labe od pramene až po ústí do Severního moře. Zaznamenávaly nejdůležitější místa na Labi, orientovaly se, kde je horní, střední a dolní tok. Správně určovaly pravý a levý břeh řeky Labe. Celý projekt byl ukončen ve Velkých Žernosekách. Projektový den spolu s odborníkem hodnotíme jako velmi zdařilý. Spolupráce s panem Fejfárkem a paní Michalcovou se nám vydařila bez problémů. Měli hezký přístup k dětem, své znalosti a vědomosti jim dokázali vhodnou formou předat a zaujmout je svým přístupem. V průběhu projektu se děti seznámily s řadou nových poznatků, zorientovaly se v přírodě podle světových stran (zúročily své vědomosti z vlastivědy), poznaly opevnění hradiště původních obyvatel (návaznost na vlastivědu), poznaly přírodní úkazy v krajině v okolí bydliště (přírodověda), zvládly přesun v poměrně členitém terénu (tělesná výchova). Se získanými poznatky budeme opět pracovat v hodinách vlastivědy, přírodovědy, ale i výtvarné a pracovní výchovy.

Třídní učitelky 4. B a 4. C


21. 6. 2021: Etiketa v každodenním životě

Projekt mimo školu - 1. B, 1. C

Pravidla platí vždy a všude. Někdo je dodržuje do puntíku, někdo méně a někdo také vůbec. My jsme se přesvědčili o tom, že je důležité pravidla opravdu dodržovat, neboť je to slušnost, která vypovídá o naší osobnosti a správném vychování. A tak jsme se vydali do litoměřického Divadla K. H. Máchy, kde jsme se správnému chování učili. Vyzkoušeli jsme si role, co je správně a co špatně. Chování u stolu, v restauraci, na různých kulturních akcích, ale také slušné chování vůči ostatním osobám v běžném životě. V závěru jsme byli odměněni naučnou pohádkou Patálie pana Paka souboru divadla POHADLO aneb Pohádkové kukadlo a také certifikáty slušného chování od Mgr. Terezy Rozmarové.

Jana Diviáková, Markéta Šmídová


17. 6. 2021: Setkání prvňáčků a žáků přípravné třídy


17. 6. 2021: Projektový den mimo školu - Terezínská pevnost

V rámci projektového dne mimo školu se 31. května uskutečnila exkurze do Terezínské pevnosti. Sraz byl v 7:15 hodin před školou. Nemohli jsme se už dočkat, protože to byla první společná akce po dlouhé době. V Terezíně nás přivítal sympatický průvodce Lukáš Lev a sdělil nám několik zajímavých skutečností. Například, že Terezínskou pevnost založil Josef II. v roce 1780 a městu dal název Terezín na počest své matky císařovny Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit město před nepřátelskými vojsky během prusko-rakouských válek v 18. století. Věděli jste, že tato pevnost nikdy nebyla použita? Na odstrašení nepřátel stačila pouze její existence. Společně jsme prošli část podzemních chodeb vybaveni svítilnami, což působilo tajemně až strašidelně a velmi se nám to líbilo. Poté následovala smutnější část naší exkurze, která začala prohlídkou nedávno objevené terezínské půdy, kde se za druhé světové války ukrývali čtyři židovští chlapci. Na stěnách půdy byla spousta nápisů a kreseb, kterými si chlapci částečně kompenzovali smutek po své rodině. Terezínská pevnost se během druhé světové války nacistickému Německu "osvědčila" coby výborný žalář jako židovské ghetto. V závěru exkurze jsme vyplňovali pracovní listy, ve kterých jsme si ověřili informace, které jsme se od našeho průvodce dozvěděli. Exkurze se nám velmi líbila, i když byla místy smutná, získali jsme spoustu zajímavých informací a určitě ji doporučujeme všem dalším zájemcům.

Žáci 5. A a 5. B


16. 6. 2021: Zatmění Slunce

Ve čtvrtek 10. června 2021 jsme se třídou 9. A a panem učitelem Purchartem v hodině fyziky pozorovali přes svářečské sklíčko částečné zatmění Slunce. Příští částečné zatmění Slunce pozorovatelné z našeho území nastane 25. října 2022. Nejbližší úplné zatmění Slunce pozorovatelné u nás proběhne až 7. října 2135.

Zatmění Slunce nastane, když se Měsíc v novu ocitne na přímce mezi Sluncem a Zemí a při pohledu ze Země zakryje sluneční disk nebo jeho část. Pokud Měsíc zakryje celé Slunce, jde o úplné zatmění. Pokud je Měsíc v době zatmění na své výstředné dráze dále od Země, je úhlově menší a Slunce nezakryje po celé ploše. Pak jde o takzvané prstencové zatmění Slunce.

Nela Žákovičová, 9. A a Mgr. Vlastimil Purchart


16. 6. 2021: Malování na hedvábí

Malování na hedvábí dokáže zázraky a o tom, jsme se právě přesvědčili díky naší šikovné kolegyni Mgr. Haně Berounské, která nás do světa barev a kouzel zasvětila. Malování na hedvábí je stvořeno pro všechny bez ohledu na věk. Při této práci bylo veselo a barevno, žáci byli nadšení, co všechno se dá pomocí barev na textil namalovat. Důkazem veškerého nadšení byly rozhovory dětí o výběru odstínů, správném nanášení kontury a závěrečného výsledku.

Třídní učitelky Jana Diviáková a Markéta Šmídová


15. 6. 2021: Projekt popáleniny

Popáleniny - to je téma, které si vybraly dvě žákyně, Eliška K. a Petra K., dívky ze třídy 6. B ZŠ Školní v Roudnici nad Labem, jako svůj společný úkol zadaný v předmětu výchova ke zdraví. Dívky svůj referát vypracovaly nápaditě, nejen typicky jako výpisky na papír, či často opakovanou prezentaci, ale formou zábavného videa. V první části tohoto videa se zaměřily na názorné ukázky popálenin 1. a 2. stupně, v druhé části jsou poučně vysvětleny popáleniny 3. a 4. stupně. Dívky dále dokument zveřejnily i na platformě YouTube, kde jej můžete zhlédnout i vy. Video se zdá být úspěšné, protože během prvního týdne má již přes padesát zhlédnutí.

Katka Fidlerová, 6. B


8. 6. 2021: Provoz školy od 8. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochrannýchprostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:


 • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti podobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).
 • Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech: zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, při pobytu ve škole v přírodě, toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku, obecně pak u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.
 • Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro: vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:

 • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy. Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.


Průběžné informace k antigennímu a PCR testování na Covid-19


Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


7. 6. 2021: Juniorští hasiči zkrotili Plamen

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi Vás informovat o úspěchu Vašich žáků a jejich skvělé reprezentaci Vaší školy. Jedná se o žáky 3. B Elišku Novákovou a Daniela Hodka, žákyni 6. B Denisu Hodkovou a žáka 7. C Matěje Šámala, kteří se s týmem SDH Vědomice zúčastnili okresního a posléze krajského kola starších žáků hry Plamen. Jedná se o týmovou soutěž v hasičském sportu. Vaši žáci dokázali obě kola vyhrát a probojovali se tak na mistrovství republiky, kde budou reprezentovat celý Ústecký kraj. Daniel Hodek a Eliška Nováková se tam nejspíše stanou nejmladšími účastníky, protože ve svých 8 a 9 letech budou závodit v kategorii starších žáků, tedy 11-15 let.

Chtěla jsem Vás tímto o jejich krásném počinu informovat a pokud by byla nějaká možnost jim za reprezentaci školy poděkovat ve školním rozhlase, jistě by je to velmi potěšilo.

Přeji Vám krásný zbytek školního roku a věřím, že Vám tito žáci, pokud to pandemie dovolí, dopomohou k mnohým sportovním úspěchům Vaší školy.

S pozdravem

Pavlína Nováková Ščasná


3. 6. 2021: Květnové okénko do školy

Od 24. května nastoupili všichni žáci na distanční výuku. Po dlouhé pauze škola zase žije plným životem. Je to vidět na chodbách i ve třídách, práce dětí jsou toho důkazem.

Jindra Dvorská


2. 6. 2021: Seznam přijatých uchazečů do mateřské školy


1. 6. 2021: Provoz škol od úterý 1. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 31. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Podmínky pro zpěv u vybraných oborů vzdělání. Je navýšen maximální možný počet přítomných žáků a studentů v místnosti z 6 na 30 v oborech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, tj. některých oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol. Obecně je zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán.


Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto:

 • Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou - tedy při samotném pořízení fotografie - sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.


Průběžné informace k antigennímu a PCR testování na Covid-19


Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


26. 5. 2021: První pomoc ve školní družině

Dne 18. května proběhl ve školní družině další velice zajímavý projektový den na téma PRVNÍ POMOCI. Děti besedovaly s panem S. Moravcem, který je záchranářem Rychlé zdravotnické pomoci. Dozvěděly se, jaké číslo volat v případě nehody, úrazu, jak komunikovat s operátorkou na druhém konci telefonu. Názorně si vyzkoušely masáž srdce, jak zastavit krvácení a mnoho dalšího. Zajímavé odpoledne všechny bavilo.

Jindra Dvorská


25. 5. 2021: Soutěž k výročí 130 let od narození Karla Čapka

Na podzim roku 2020 vyhlásila Knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem literární, fotografickou a výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ k výročí 130 let od narození Karla Čapka. I v této nelehké době se výtvarné soutěže zúčastnilo mnoho žáků naší školy. Některé žáky z devátého ročníku zaujala literární část soutěže. Všechny vybrané výtvarné i literární práce byly oceněny milým dárkem, který soutěžící velice potěšil. Krásné druhé místo za výtvarné ztvárnění díla Karla Čapka získala Kristýna Kamírová z šestého ročníku. Děkujeme pořadatelům a těšíme se na další soutěž.

Mgr. Gabriela Purchartová a Mgr. Michaela Řeháková


21. 5. 2021: Doplňující zápis pro přijaté prvňáčky


21. 5. 2021: Seznam přijatých uchazečů do základní školy

Rozhodnutí je možno si vyzvednout v pracovní dny (8:00-15:00) ve vrátnici školy.


20. 5. 2021: Provoz škol od pondělí 24. května 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:


Na základních školách

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; umožňuje se využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna,
 • škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud - zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Mateřské školy

 • jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí,
 • nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Školní jídelny

 • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.


Průběžné informace k antigennímu a PCR testování na Covid-19


Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


14. 5. 2021: Skončil zápis do mateřské školy

Dnešním dnem skončil zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy v sekci "Novinky".

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


12. 5. 2021: Provoz škol od pondělí 17. května 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:

Na základních školách

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravné třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací;
 • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v Hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně;
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školních družinách a školních klubech

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin;
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).


Průběžné informace k antigennímu a PCR testování na Covid-19


Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


10. 5. 2021: PCR testy

Vážení rodiče,

po jednání vlády dne 6. 5. 2021 upravilo MŠMT "Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021". Základní školy mají povinnost zajistit testování neinvazivními RT-PCR testy 1x týdně od 17. 5. - 21. 6. 2021. Školy testy objednají, laboratoř zpracuje a výsledky předá zákonným zástupcům a škole. Výsledky budou vykázány v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ve webové aplikaci CovidFormsApp. Na základě vykázání použitých testů základní školy obdrží finanční prostředky.

Laboratorní analýza bude provedena metodou tzv. "poolování", tj. testování po třídách. Odběr se realizuje neinvazivním samoodběrem ze slin (metoda odběru RESALIVA viz video na stránkách školy). Výsledky vyšetření doručí laboratoř nejpozději do 24 hodin. Škola, jako správce, je povinna zajistit si souhlas zákonných zástupců žáků, neboť se jedná o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefon, email, státní příslušnost, údaj o zdravotním pojištění a údaj o zdravotním stavu.

Laboratoř, jako zpracovatel, bude zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR na základě smlouvy se školou. Zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z GDPR. Po ukončení poskytování služeb údaje zlikviduje (včetně výmazu kopie), nebo dle požadavku vrátí škole, nebude-li školou stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li z platné legislativy povinnost uložení daných osobních údajů. Laboratoř je povinna přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR a je povinna oznámit škole do 48 hodin jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů.

Ve 12. 5. 2021 škola musí objednat RT-PCR testy na pondělí 17. 5. 2021 a zakoupit antigenní testy pro žáky, kteří nebudou mít souhlas zákonných zástupců.

Prosíme Vás, abyste neprodleně prostřednictvím komunikace ve Škole OnLine zaslali svým třídním učitelům souhlas s testováním neinvazivními RT-PCR testy.

Děkujeme Vám velmi za spolupráci v této krátké době, kterou nám MŠMT vytvořilo.

S pozdravem a přáním hezkých dní

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


10. 5. 2021: Orientační běh

Dne 6. května 2021 proběhl ve školní družině projektový den zaměřený na orientační běh. Děti 2. ročníků se dozvěděly mnoho zajímavých informací. Jak pracovat s buzolou, jak se orientovat na mapě, jak vypadají mapové symboly a popisy kontrol. Paní Jana Buková, která je předsedkyní Klubu orientačního běhu v Roudnici n. L., připravila s paní vychovatelkou M. Nosek malý orientační běh v areálu školy. Děti dostaly mapu závodu s kartičkou kontrol. Po splnění úkolů obdržely diplom a upomínkové předměty. Malí závodníci nadšeně zhodnotili svůj první zkušební závod a rádi by se zúčastnili dalších akcí.

Jindra Dvorská


7. 5. 2021: Výuka na 2. stupni ZŠ a v MŠ od pondělí 10. května 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 10. 5. 2021 nastupuje druhý stupeň do školy, výuka bude probíhat rotačním způsobem. Sdělujeme všem, že od 10. 5. 2021 (lichý týden) nastoupí do školy žáci tříd 8. A, 8. B, 8. C, 9. A a 9. B. Žáci 6. a 7. tříd nastoupí v pondělí 17. 5. 2021 (sudý týden). Žáci se budou 2krát týdně ve třídách první hodinu samotestovat. V týdnu, kdy nebudou žáci ve škole, probíhá on-line výuka.

V mateřské škole se děti nebudou testovat na Covid-19 a nebudou muset mít na ústech nasazenou roušku.

Mgr. Jiří Neliba, zástupce ředitelky školy


7. 5. 2021: Mikrokrajina a půdní sonda

MIKROKRAJINA

Krajina nemusí představovat jen obrovský úsek mezi dvěma obzory, může jít i o jeden metr čtvereční nebo jeden pařez či květináč. To je krajina, kde se s radostí vykouzlí krásné domky, farmy i bitevní pole na malém místečku. Najděte si vhodné místo a zkuste si vysázet, postavit své malé krajiny, světy. Můžete si pak ke svému dílu představit příběhy, které se tu mohou odehrávat.

PŮDNÍ SONDA

Pomůcky: Potřebujeme lopatku či rýček, petku nebo sklenici, skládací metr.

Co je to vlastně půda? Z čeho se skládá? Jak je hluboká? Vezměte si rýč nebo lopatku a vykopejte díru - půdní sondu. Pokud kopete na trávě, drn si dejte bokem. Kopeme tak dlouho, dokud nenarazíme na kameny či skálu, nebo už nemůžeme (je to na nás už moc hluboké). Podívejte se na profil sondy, jaké vrstvy se tu střídají? Změřte jejich výšku a prozkoumejte, z čeho se skládají.

Vrchní vrstvu bez hrabanky (listí a jehličí), bez trávy (drn dejte bokem) rozmíchejte s vodou. Díky jiné rychlosti usazování vám nejprve ke dnu klesnou těžší kamínky, nad nimi bude písek a pak drobný prach, na hladinu vyplavou rostlinné zbytky lehčí jak voda. Schválně zkuste takovou sondu udělat na více místech a zjistíte, jak se bude složení půdy lišit.

Mgr. Andrea Hendrichová


26. 4. 2021: Nedostupnost aplikace Škola OnLine


23. 4. 2021: Skončil zápis do 1. tříd a přípravné třídy

Dnešním dnem skončil zápis do základní školy a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 23. 5. 2021 zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy v sekci "Novinky"..

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


23. 4. 2021: Dubnové okénko do školy

Konečně krok dopředu. Žáci prvního stupně nastoupili 12. dubna 2021 na rotační prezenční výuku. I přes různá nařízení vlády vše klape. Hned je u nás ve škole veseleji, dětský smích a křik zní třídami a chodbami. Žáci pracují s větším zápalem pro věc.

Jindra Dvorská


21. 4. 2021: Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021


21. 4. 2021: Covid-testy před přijímačkami na SŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

sděluji Vám upřesnění informací o testování na COVID před přijímacími zkouškami.

Jednotný termín testování pro uchazeče z 9. ročníků bude na naší škole pátek 30. 4. 2021:

pro 9. A v 8:00 hodin ve třídě 9. A

pro 9. B v 9:00 hodin ve třídě 9. B

 • příchod pro testované uchazeče hlavním vchodem

Tento termín byl vybrán školou z toho důvodu, aby splňoval požadavek ministerstva na negativní výsledek testu v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Obsáhne tak všechny termíny přijímacích zkoušek, které jste nahlásili (od 3. 5. do 6. 5. 2021). Pokud by někdo z uchazečů obdržel od SŠ ještě pozdější termín, dá vědět, abychom mohli připravit jeho včasné otestování.

Uchazeči, kteří se hlásí na obor víceleté gymnázium z 5. ročníků, budou otestováni v rámci rotační výuky - bude probíhat jejich prezenční výuka ve škole - ve čtvrtek 29. 4 2021.

Po provedení testů obdrží uchazeči potvrzení, které bude obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Uchazeči, kteří se hlásí na SŠ, kde se přijímací zkouška nedělá, testování nebudou.

Miroslav Novák, výchovný poradce


15. 4. 2021: Zápis do mateřské školy


8. 4. 2021: Organizace výuky od pondělí 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 (lichý týden) budou prezenčně dle svého rozvrhu kompletně vzdělávány přípravná třída, 1. A, 1. B,   1. C, 5. A, 5. B, 5. C. Ostatní třídy budou vzdělávány distančně dle doposud používaného modelu.

Od 19. 4. 2021 (sudý týden) budou prezenčně dle svého rozvrhu kompletně vzdělávány přípravná třída, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C. Ostatní třídy budou vzdělávány distančně dle doposud používaného modelu.

V následujících týdnech se tento model rotační výuky bude opakovat, žáci se budou střídat v lichém a sudém týdnu.

Veškeré informace o testování a organizaci života školy v těchto podmínkách získáte na našich webových stránkách na odkazu https://www.zsskolni-rce.cz/covid-19-testovani-ve-skolach.

S pozdravem a přáním hezkých jarních dní

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


30. 3. 2021: Osvald a Velikonoce (ukázka distanční výuky v mateřské škole)


26. 3. 2021: Březnové okénko do školy

Škola je v provozu jen zčásti, školní družina a mateřská škola zajišťuje hlídání dětí rodičů pracujících v integrovaných složkách. Školní jídelna je také v provozu. Stále trvá distanční výuka. Než nastoupili i žáci 1. a 2. ročníků na distanční výuku, stihli připravit školu na jaro. Prohlédněte si v naší fotogalerii.

Jindra Dvorská


17. 3. 2021: Vydávání zápisových lístků pro střední školy

Formuláře zápisových lístků pro SŠ budou vydány uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům příští týden v budově naší školy. Termíny vydávání jsou v pondělí a úterý (22. a 23. 3. 2021) od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


13. 3. 2021: Návrat čápů

Podle známé pranostiky "Na svatého Řehoře čápi letí přes moře" jsou tito ptáci na cestě z teplých krajin opět k nám.

Právě toto období je důležité pro zaznamenávání důležitých údajů o příletu čápů.

Máte-li v okolí čapí hnízdo, sledujte, co se na něm děje a svá pozorování zadejte na web čapích hnízd. I když čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a uveďte "čáp nepozorován". Jen tak se bude vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl.

Výtvarná soutěž

Volnou technikou vyobraz čápa bílého nebo černého. Obrázek pošli, nebo pokud bude možno, přines do školy. Označ ho svým jménem a třídou.

Termín odevzdání: do 14. 5. 2021 na vrátnici školy nebo zaslat na e-mail hendrichova@zsskolni-rce.cz.

Mgr. Andrea Hendrichová


11. 3. 2021: Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021;
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021.

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021;
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021.


Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


10. 3. 2021: MŠMT prodloužilo termín pro odevzdání zápisových lístků na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


10. 3. 2021: Káně lesní. Pták roku 2021

Titul pták roku uděluje Česká společnost ornitologická obvykle druhům, které veřejnost zná ze svého okolí.

Káně lesní je náš nejpočetnější dravec. Kdo občas vyjde do přírody, má možnost jej spatřit, jak sedí na vyvýšených místech u silnice nebo jak loví hraboše.

Podle posledních odhadů hnízdí v Česku 11-14 tisíc párů kání lesních. V Evropě se káně v době hnízdění vyskytuje na 78 % území. Žádný jiný dravec není rozšířenější a hojnější. A právě v tom je výjimečná. Káni se opravdu daří dobře přežívat a má k tomu skvělé strategie.

Tělo káně je dokonale přizpůsobené k plachtění. Široká a prstovitě roztřepená křídla drží v letu mírně zvednutá a dokonale tak využívá stoupavé vzdušné proudy. Kroužení vysoko nad krajinou doprovázené mňoukavým hlasovým projevem využívá káně k vyznačování hranic teritoria

Výhodou je také to, že dokáže potravu trávit efektivněji než někteří jiní draví ptáci. Díky tomu, že má delší tenké střevo, dokáže ze stejného množství potravy absorbovat více živin než jiní dravci.

Nejčastěji se káně živí hlodavci, především hraboši a díky tomu je účinným pomocníkem zemědělců redukujícím stavy hrabošů. Proto je, škoda, že vysoké početní stavy hrabošů z posledních dvou let byly řešeny i jejich trávením. Právě snaha člověka zasahovat do přirozeného koloběhu života hrabošů jedem je jedním z nebezpečí, kterým musí káně čelit. Káně polyká hraboše vcelku, a když je otrávený, proniká jed do těla.

Další smrtelně nebezpečnou hrozbou jsou dráty a sloupy elektrického vedení. V důsledku výboje ročně uhyne odhadem asi 40 tisíc kání. Ptáci rádi usedají na vodorovné konzoly sloupů kvůli odpočinku a rozhledu při lovu. Pokud propojí svým tělem dva vodiče nebo konzolu s vodičem, dochází k výboji, který je usmrtí nebo poraní.

Kromě toho káni ohrožují také traviči, kteří pokládají návnady s nelegálním nervovým jedem karbofuranem.

Sledujte káně a foťte.

I v těchto dnech lze káně sledovat na polích, jak loví hraboše. Všímejte si kání, pozorujte je a vyfoťte. Fotku s popisem místa, data, jména a třídy pošlete na e-mail: hendrichova@zsskolni-rce.cz do konce dubna 2021. Zajímavé fotky budou odměněny.

Mgr. Andrea Hendrichová


6. 3. 2021: Organizace výuky od pondělí 8. března 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 bylo rozhodnuto o přijetí krizových opatření. Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),
 • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Naše škola poskytuje v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro vládou a hejtmanem stanovené pracovní profese.

Způsob výuky na naší škole do ukončení krizového stavu:

Online výuka synchronní a asynchronní formou ve 3. - 9. ročníku pokračuje již zavedeným způsobem. Vysílané hodiny označené v rozvrhu, další obsah učiva zadáván, procvičován a ověřován prostřednictvím domácích úkolů, výukových materiálů.

Online výuka synchronní a asynchronní formou v 1. a 2. ročníku naváže na podzimní výuku. Třídní učitelky odešlou rodičům i žákům odkazy ke komunikaci a další informace nejpozději do 7. 3. 2021 do 20 hodin. Žáci budou mít v týdnu vysílané hodiny označené v rozvrhu ikonou "i" v tomto rozsahu:

 • Čj - 5 hodin, M - 5 hodin, Aj - 1 hodina, Prv - 1 hodina, Čtení - 1 hodina.

Dále budou vypracovávat domácí úkoly. V předmětech výchovného charakteru budou zadávány jednoduché (a z hlediska dostupnosti pomůcek) proveditelné úkoly 1x za měsíc.

Stravování:

Žáci na distanční výuce mají nárok odebírat oběd do jídlonosičů. Čas odběru z organizačních důvodů stanoven na 11 - 11, 20 hod.

Dle epidemiologických prognóz se objevují zprávy, že rozvolňování začne až po Velikonocích. Přeji nám všem hodně sil a hlavně zdraví, abychom situaci zvládli.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


24. 2. 2021: Opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče a zaměstnanci, milé žákyně a žáci,

MŠMT informovalo, že MZDR dne 22. 2. 2021 vydalo mimořádné opatření MZDR 1557/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání.

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotní obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.


Ačkoliv je možné do 28. 2. 2021 do 23:59 hod použít místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének, žádám Vás, aby děti do nástupu na jarní prázdniny již nechodily do školy s látkovými rouškami. Zabráníme možnosti onemocnění pedagogických i nepedagogických pracovníků.

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

Děkuji Vám za pochopení situace.

S pozdravem

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


22. 2. 2021: Termín zaslání přihlášek na střední školy

Vyplněné přihláškové formuláře zašlete nejpozději do 1. 3. 2021 na příslušnou střední školu!

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


22. 2. 2021: Zpráva ze školní jídelny

Upozornění pro strávníky

Školní obědy jsou dotované ze státního rozpočtu, proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze 1. den nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na následující dny, tj. od druhého dne nemoci, se zvýhodnění nevztahuje, a proto je nutné obědy vždy odhlásit! V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy i s režijními a mzdovými náklady 31 Kč + náklady na potraviny. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

Hana Bělková, vedoucí školní družiny


12. 2. 2021: Náhradní termín pro vydávání přihlášek na SŠ

Náhradní termín pro vydávání přihlášek na střední školy (pro ty, co si je ještě nevyzvedli) bude v úterý 16. 2. 2021 v budově školy od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


5. 2. 2021: Přihlášky na SŠ

Přihláškové formuláře na střední školy budou vydávány uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům příští týden v budově naší školy. Termíny vydání jsou v úterý a středu (9. a 10. 2.) od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


22. 1. 2021: Zpráva ze školní družiny

Vážení zákonní zástupci,

poplatek za školní družinu jsme z důvodu vzniklé situace v 1. pololetí ponížili z obvyklých 1.000,- Kč na tyto částky:

- děti z přípravné třídy, 1. a 2. ročníku: 800,- Kč/2. pololetí,

- děti z 3. a 4. ročníku: 500,- Kč/2. pololetí.

Částka se hradí pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM do konce měsíce ÚNORA!

Číslo účtu školy u KB: 10834471/0100

Variabilní symbol: 215

Do poznámky/popisu: JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE


Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


19. 1. 2021: Lednové okénko do školy

Po vánočních prázdninách nastoupily na prezenční výuku první a druhé ročníky s přípravnou třídou. Ostatní žáci pokračují doma v online výuce. I přes veškerá vládní opatření se nevzdáváme, věříme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí.

Jindra Dvorská


18. 1. 2021: Příprava ptačí hostiny dětmi 2. A

Vše začalo při hodině čtení po vánočních prázdninách. Četli jsme příběh Dobrůtka pro sýkorky. Byl to návod, jak vyrobit dobrůtky nejen pro sýkorky. Při pohledu z oken třídy na školní zahradu jsme se rozhodli, že zkusíme kelímky také vyrobit. V dalších dnech si děti začaly nosit kelímky. Výtvarná výchova byla spíše hodinou vaření. Plech, elektrická plotýnka, hrnec, vařečka, naběračka. V hrnci jsme rozpustili tuk, postupně jsme přidávali semínka vhodná pro ptáčky a směsí jsme naplnili přinesené kelímky. Počasí přálo, mrzlo a směs v kelímcích tuhla. Pevnými nůžkami na plech paní učitelka odstranila plast a vyrobenou hmotu pro ptáčky jsme dali opět zchladnout na venkovní parapet. V hodině tělesné výchovy jsme se šli nejen vyběhat ven, ale hlavně pověsit vyrobené dobrůtky na stromy v areálu školy. Teď se již těšíme, jak z oken naší třídy budeme pozorovat ptáčky, kterým jsme vytvořili ptačí hostinu.

Mgr. Jitka Liscová


15. 1. 2021: Radovánky na sněhu

V týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 nám příroda dopřála sněhovou nadílku. Děti ze školní družiny se s radostí pustily do výroby sněhuláků, zábavu jsme si moc užili, sněhuláci se povedli. Posuďte sami v naší fotogalerii. Přáli bychom si více takových krásných sněhových radovánek.

Jindra Dvorská


15. 1. 2021: Prosincové okénko do školy

Od pondělí 30. 11. 2020 nastoupil do školy na prezenční výuku celý první stupeň, žáci z druhého stupně mají rotační výuku. To znamená týden prezenční výuky a týden online výuky. Chodby a třídy naší školy ožily. Děti krásně ozdobily školu svými pracemi. Přejeme všem krásné a klidné prožití svátků vánočních, krásný nový rok.

Jindra Dvorská


13. 1. 2021: Mobilní planetárium - projektový den 5. A a 5. B

Ve dnech 15. a 16. prosince se nám napotřetí podařilo uskutečnit projektový den ve škole. Tématem bylo zkoumání vesmíru a sluneční soustavy. Na pomoc jsme si pozvali "Mobilní planetárium" s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Günwaldovou, která přivezla vesmír k nám, a tak jsme se mohli všichni těšit na vesmírnou podívanou. Projektový den byl rozdělen do několika částí, kdy jsme v mobilním modulu nejprve zhlédli film o nebližším vesmíru a historii jeho zkoumání. V další části jsme pracovali s aplikacemi, které nám umožnily například porovnávat planety v naší soustavě mezi sebou, nebo hádat, zda sněhulák při umístění na planetu roztaje. Sledovali jsme hvězdné mlhoviny, jak putují komety a další vesmírná tělesa. V další hodině nám paní lektorka ukázala aktuální vesmírné dění, protože právě letos 21. 12. dojde po téměř čtyřech stoletích k vesmírné konjunkci Saturnu a Jupiteru, o které se říká, že je to betlémská hvězda. V poslední části projektového dne jsme zpracovali naše zážitky a informace. Děti napsaly dopis virtuálnímu kamarádovi a vytvořily nástěnku se získanými informacemi. Celý den proběhl velmi hezky a zajímavou formou jsme se hodně dozvěděli. Děkujeme paní lektorce za poutavé vyprávění a nové zážitky.

Za páté třídy Bc. Lenka Jelínková a Mgr. Božena Suková


31. 12. 2020: Harmonogram výuky do 22. ledna 2021

Žáci budou mít v čase své distanční formy vzdělávání povinnou docházku na synchronní výuce (vysílané hodiny) dle svého rozvrhu. Vysílány budou všechny naukové předměty (Čj, M, Aj, Nj, Rj, Př, Z, D, F, Ch) v plném rozsahu, ale ve zkrácené časové dotaci (30 až 40 minut). Mezi hodinami budou 15 minut přestávky. Závazný je začátek hodin dle rozvrhu. Předměty výchovného charakteru (Hv, Vv, Tv, Pč, Vko, Vkz) a Dt budou ponechány na rozhodnutí vyučujícího: může vysílat, může zadávat domácí úkoly a kontrolovat práci s výukovými materiály. Vysílacím prostředím bude Jitsi Meet. Ve třídách, kde ještě neproběhlo zaškolení do Jitsi Meet, může být použit původní Skype.

Vysílací hodiny pro první lednový týden budou označeny vyučujícím předmětu v rozvrhu ikonou - Informace k výuce. Třídní učitelé a učitelé jazyků zašlou linky místností žákům prostřednictvím komunikace ve Škole OnLine. Nepřítomnost ve vysílaných hodinách musí být omluvena zákonným zástupcem, jinak se stává podkladem pro výchovné hodnocení žáka. Obsah učiva, v případě nepřítomnosti ve vysílací hodině, musí žák nebo zákonný zástupce komunikovat s vyučujícím předmětu. Doučení učiva daného předmětu bude ověřeno vyučujícím a stává se podkladem pro vzdělávací hodnocení žáka.

Vyučující předmětu má právo vyzvat žáka, který se nedostatečně vzdělával všemi dosud realizovanými formami vzdělávání (nebyl přítomen na vysílané výuce, neodevzdával domácí úkoly, nepsal testy), aby se sám či v doprovodu zákonného zástupce dostavil ke konzultaci. Vyučující předmětu sdělí ředitelce den, hodinu a jméno žáka, jehož znalosti se budou ověřovat. Konzultace budou probíhat v čase po vyučování, aby nedocházelo k narušování vysílané výuky. Na I. stupni nejdříve od 12,30 hod. na II. stupni od 13,30 hod.

S pozdravem a přáním zdraví, klidu a spokojenosti v roce 2021

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy