Novinky

29. 11. 2021: Informace ze školní jídelny

Vzhledem ke zvyšující se ceně potravin dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení cen obědů.

Obědy ZŠ

 • 7 - 10 let: 28 Kč
 • 11 - 14 let: 30 Kč
 • 15 let a více: 33 Kč

Čip: 120 Kč

Obědy MŠ

 • 3 - 6 let: 40 Kč (9 + 22 + 9)
 • 7 let: 42 Kč (9 + 24 + 9)

Školné: 400 Kč/měsíc

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého ve školním roce.

Pokud máte ve své bance nastavené povolení k inkasní platbě, je nutné zvednout limit už v prosinci, kdy bude stažena platba na leden.

Děkuji za pochopení.

Hana Bělková. vedoucí školní jídelny


24. 11. 2021: Listopadové okénko do školy

Tento měsíc úspěšně proběhly rodičovské schůzky. Začátek měsíce nám dopřál krásné slunné dny. Žáci vyzdobili naši školu barvami podzimu, podívejte se ve fotogalerii.

Jindra Dvorská


23. 11. 2021: Primární prevence

Naše škola se zapojila do projektu spolku Presafe "DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI", který je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a minimalizace dopadů. Je určen pro žáky druhého stupně ZŠ, žáky víceletých gymnázií a žáky prvních ročníků SŠ.

Jedná se o deset videoklipů v délce 8-12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT:

 • Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL!
 • Stalking s názvem: Umět se bránit je COOL!
 • Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL!
 • Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL!
 • Domácí násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL!
 • Alkoholismus s názvem: Nezačít je COOL!
 • Šikana s názvem: Postavit se šikaně je COOL!
 • Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL!
 • Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL!
 • Nelátkové závislosti s názvem: Nebýt závislý je COOL!

Do projektu se zapojili všichni třídní učitelé, žáci 6. a 9. ročníků tak zhlédnou videa v rámci třídnických hodin.

Mgr. Vlastimil Purchart


22. 11. 2021: Máme dvojité zastoupení ve finále IT SLOTu!

Celostátní kolo vědomostní soutěže pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti informačních technologií - IT SLOT proběhlo v pátek 12. listopadu 2021 a zúčastnilo se jej celkem 4963 žáků ze 127 škol z celé České republiky. Prvních 50 soutěžících postupuje do finále, které se doufejme uskuteční 8. prosince 2021 v Praze v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky. Zde již soutěžící mohou vyhrát velmi hodnotné ceny. Gratulujeme Tomáši Margetinovi, který obsadil krásné 6. místo a Pavlu Folkrtovi, který se umístil na 48. místě. Držíme palce ve finále.

Bc. František Ševčík


21. 11. 2021: Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. 11. 2021

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:
 • povinnému testování zaměstnanců - včetně zaměstnanců škol,
 • testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021,
 • úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel,
 • a pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:

 • Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
 • Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování.
 • Jedinou změnou je přesun režimu testování zaměstnanců škol již od 22. 11. pod obecný režim.

Informace k distribuci Ag testů k testování dětí a žáků pro období od 6. prosince 2021 budou rozeslány do školy následně, s dostatečným časovým předstihem.

MŠMT, 20. 11. 2021


19. 11. 2021: Informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:

 • Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo.
 • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.
 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
 • Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám (viz níže), na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu.
 • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).
 • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvodů potvrzené lékařem, při činnosti, jejíž charakter to neumožňuje).


Školám budou poskytnuty (prostřednictvím ORP či jiným, v místě obvyklým způsobem) testy ze zásob MŠMT (testy SEJOY).

MŠMT, 12. 11. 2021


11. 11. 2021: Informace pro školy s účinností od 15. listopadu 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu takto:


"děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,"


 • znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),
 • v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest
 • do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná
 • dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku,
 • současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku) nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50 dětí, žáků nebo studentů.

MŠMT, 10. 11. 2021


5. 11. 2021: Halloween - 2. třídy

V Česku není Halloween tak zcela tradiční svátek, přesto jsme si s dětmi tento den užily. Všichni víme, že tento den se týká hlavně Dušiček, nicméně je dobré si o tomto svátku popovídat a v závěru nesmutnit a slavit.

Třídní učitelky druhých tříd


5. 11. 2021: Soustředění Roudnického dětského sboru

Ve dnech 24. - 26. 10. 2021 se zpěváci Roudnického dětského sboru vydali po roce pauzy na sborové soustředění do Horní Vysoké. Toto soustředění se pořádá hlavně kvůli mladším účastníkům, aby se spřátelili se staršími členy a doučili se písně, které ostatní už umí.

Sraz jsme měli v neděli 24. 10. 2021 před školou ve Školní ulici v 8:15. Otestovali jsme se. Na místo jsme přijeli v 9:30. Poté, co jsme si vybalili, jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme se dozvěděli, co budeme celé dny dělat. Rozdělili jsme se na tři skupiny tak, aby v každé bylo stejně mladších i starších členů. Tyto skupiny po celou dobu pobytu sbíraly body v různých hrách a soutěžích. Po obědě nás čekal krátký polední klid. Po něm jsme vyrazili ven na procházku. Měli jsme za úkol postavit z přírodních materiálů portrét paní ředitelky, nebo pana učitele. Výtvory byly ohodnoceny. Odpolední slunce zalévalo probarvené stromy, prostě nádhera. Když jsme se vrátili, následovala společná zkouška, pak dělené. Po večeři si nejstarší členové sboru připravili pro mladší zpěváky stezku odvahy. Převlečení za strašidla jsme pozorovali, jak se naši mladší kamarádi nebojí projít námi vytvořenou trasu ve dvojicích. Ráno byl budíček v 7:30. Od snídaně až do oběda jsme s krátkými přestávkami zpívali. Při poledním klidu patronové (nejstarší členové sboru) učili čtvrťáky a páťáky písničky, ze kterých byli v úterý zkoušeni. Odpoledne jsme hráli šipkovanou. Zodpovídali jsme různé otázky. Na konci trasy jsme museli objevit poklad. Večer po všech zkouškách a večeři si každá skupina připravila dvě hry. Jednu na pohyb a jednu na myšlení. Večerku jsme měli ve 22:00. Ráno jsme měli poslední zkoušku a nejmladší členové byli přezkoušeni z písniček, které se učili se svými patrony. Před odjezdem jsme měli vyhodnocení skupin a bodů za pokoje. Odjezd byl ve 14:00 hodin. Ke škole ve Školní ulici jsme se vrátili před třetí hodinou. Moc se nám domů nechtělo. Byli jsme unavení, ale spokojení. Sbormistři byli potěšeni, kolik písniček jsme si dokázali zopakovat. Bylo znát, že sbor v době distanční výuky online zpíval. Už se těšíme na vánoční zpívání. Doufejme, že se loňský rok nebude opakovat.

Kateřina Preislerová


4. 11. 2021: Příběhy bezpráví. Měsíc filmu na školách

Letošní ročník je zaměřen na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. K tématu jsme zvolili film Postavení mimo hru, který si s žáky 9. ročníku promítneme před online debatou s historikem a ředitelem Muzea paměti XX. století Janem Kalousem o procesu s československými hokejisty.

Mgr. David Mikoláš


1. 11. 2021: Dodatečné pasování 2. B a 2. C

Ve středu 20. října 2021 byli naši druháčci dodatečně slavnostně pasováni na Rytíře čtenářského řádu. Tímto slibem děti králi Vlastimilovi I. stvrdily, že se budou chovat ke knihám nejen doma, ale i v knihovně s úctou, láskou a budou pravidelně číst. Děkujeme Městské knihovně Ervína Špindlera za krásný program a věcné dary.

Třídní učitelky Jana Diviáková a Markéta Šmídová


29. 10. 2021: Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25. 10. a 1. 11. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvem zdravotnictví byl vydán Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 2021 byla vydána níže uvedená mimořádná opatření:

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 následující:

 • nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že výjimku z nošení ochranného prostředku mají osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
 • znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).
 • neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorech.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

 • nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.
 • nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky.
 • neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní.
 • neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).
 • nadále platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Taktéž je stále stanovena výjimka pro pedagogické či akademické pracovníky v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.
 • Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 • tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

 • z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty plošně děti ve věku do 12 let.
 • týká se to všech aktivit a služeb, které upravuje toto mimořádné opatření.
 • nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby). Pro zjednodušení doporučujeme pro cizí strávníky zprovoznit výdejové okénko. V takovém případě není nutno OTN kontrolovat.
 • doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

Screeningové testování se od 1. 11. 2021 týká základních škol, středních škol a konzervatoří, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE), stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen

 • osobám do dovršení 18 let věku,
 • osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
 • osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.


MŠMT, 25. 10. 2021


21. 10. 2021: Ředitelské volno

Vážení rodiče,

U S N E S E N Í Krizového štábu Ústeckého kraje ze dne 21. října 2021 doporučuje ředitelům všech škol v Ústeckém kraji, bez rozdílu zřizovatele, zvážit s ohledem na vývoj šíření onemocnění COVID19 a dalších akutních respiračních onemocnění ve škole a její spádové oblasti, v souladu s § 24 odst. 2 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášení volných dnů (tzv. "ředitelské volno") pro žáky na dny 25. a 26. 10. 2021.

Po zvážení současné situace a konzultaci s řediteli ostatních škol v Roudnici nad Labem přistupuje naše škola k tomuto doporučení a vyhlašuje na oba výše zmíněné dny ředitelské volno.

Pokud nemůžete pro své dítě zajistit na tuto dobu dohled, postará se o to škola v rozsahu vyučovacího rozvrhu tříd, pro děti prvního stupně i ŠD v době od 6-16, 30 hod. Žáci mohou využít též možnosti stravovat se ve školní jídelně, ale v ceně nedotovaného oběda.

Žádáme Vás, abyste do neděle do 20. hodin sdělili prostřednictvím Školy OnLine třídnímu učiteli svého dítěte:

 • zda využijete dohledu ve školní družině a ve škole od kolika a do kolika hodin,
 • zda Vaše dítě půjde v na oběd za plnou cenu v pondělí, v úterý.

Plánované a uhrazené soustředění hlavního oddělení Roudnického dětského sboru v Horní Vysoké proběhne.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký zbytek říjnových dní.

S pozdravem

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


21. 10. 2021: Větroplach

Děti z naší školní družiny se v době výtvarné zájmové činnosti pustily do výroby Podzimního větroplachu. Práce se setkala s velkým nadšením a výsledek je úžasný. Nezůstalo jen u samotné výroby větroplachu. Odměnou za vynaloženou námahu byla radost a zábava.

Jindra Dvorská


21. 10. 2021: Říjnové okénko do školy

Tento měsíc nám počasí dopřálo hodně slunce a krásného počasí. Žáci šestých ročníků absolvovali seznamovací pobyt na Skautské základně Mentaurov. Roudnický dětský sbor vyjede na každoroční týdenní soustředění do Horní Vysoké. Také škola se oblékla do podzimních barev.

Jindra Dvorská


13. 10. 2021: Návštěva budhistického chrámu

Dne 29. 9. 2021 jsme jeli na výlet do vietnamské tržnice SAPA v Praze. Po přivítání jsme se vyfotili u haly DÔNG DÔ, kde se konají společenské akce až pro 700 lidí. Poté jsme vyrazili do budhistického chrámu. Před chrámem se nacházela jedna větší socha Budhy a obrazy se sochami vyjadřujícími vznik budhismu. Uvnitř chrámu se nacházela modlitebna se svatyní Budhy a zde nám mnišky ukázaly, jak probíhá modlitba. Tam nám popsali, jak vznikl budhismus ve vietnamštině, přičemž nám náš průvodce vše překládal do češtiny. Poté nás pohostili čajem a vietnamskými sladkostmi. Po východu z chrámu byla celá třída udivena, jak jsou vietnamská kultura a budhismus propojeny. Dále jsme vyrazili do největšího obchodu v Sapě - Tamda, kde nás provedli a představili nám exotické ovoce. Poté jsme měli rozchod, kdy jsme si šli koupit vietnamské jídlo, sladkosti a různé zajímavé věci. Moc se nám zde líbilo, bylo to velmi zajímavé a edukativní. Děkujeme!

Za 9. A, Veronika Klížová a Barbora Soukupová

Naši exkurzi do SAPY podpořil Svaz Vietnamců v ČR. Děkuji panu Dr. Nhien Nguyen Duy, předsedovi Svazu Vietnamců v ČR, který exkurzi pro moji třídu zajistil a panu Ngo Ngoc Phuong, předsedovi Svazu Vietnamců v Roudnici nad Labem a okolí, který nás po Sapě provázel a v pagodě nám tlumočil. Velmi děkuji mniškám v pagodě za milé přijetí, pohoštění a dárky.

Martin Pokorný, třídní učitel 9. A


5. 10. 2021: Dodatky školního řádu

Dodatek Školního řádu č. 4 ze dne 1. 10. 2021

Úprava 5 bodu odstavce 4. 1.

Pokud je (v souladu s rozvrhem vyučovacích hodin) přerušena výchovně vzdělávací činnost, škola po tuto dobu za žáka neodpovídá. Jedná se o volné hodiny čekání na odpolední vyučování. Žák jde na oběd, nebo do odpočinkové zóny před jídelnou, nebo do šatny, nebo domů a 15 minut před vyučováním je zpět v místě výuky.

Pokud se jedná o dělené hodiny v rámci "Laboratorních prací", musí to vyučující oznámit nejpozději dva pracovní dny před konáním zákonnému zástupci prostřednictvím Školy OnLine. Zákonný zástupce potvrdí prostřednictvím Školy OnLine, že bere na vědomí, že jeho dítě může opustit školu. Pokud tak neučiní, zůstává žák ve třídě pod dohledem vyučujícího.

Dodatek Školního řádu č. 5 ze dne 1. 10. 2021

Úprava 5 bodu odstavce 2. 2. Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)

Žáci jsou povinni:

 • nepoškozovat učebnice, pomůcky a ostatní majetek školy a spolužáků, porušení této povinnosti bude předmětem výchovného opatření.


PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


30. 9. 2021: Informace MŠMT pro školy a školská zařízení s účinností od 30. září 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 27. 9. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností s účinností od 30. 9. 2021.

Pro školy v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 30. září 2021 následující:

OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě

 • krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, které jsou poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám, nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,
 • skupinových prohlídek zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, kterých se v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, povinnost dokládat OTN se týká pouze skupinových prohlídek daných prostor, v případě individuálních prohlídek OTN vyžadováno není,
 • provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, kterých se účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby, upozorňujeme, že provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce má povinnost vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
 • konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, akademických obřadů, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, tato výjimka doplňuje již současně platnou výjimku z tohoto bodu, podle které se OTN nedokládá v rámci vzdělávacích akcí a zkoušek, konaných v rámci vzdělávání na školách,
 • konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí.

Z výše uvedeného tedy plyne, že školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti, žáky nebo studenty dané školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN i tam, kde jinak obecně doložení OTN musí provozovatelé vyžadovat. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod. Doporučujeme si dokládání OTN u provozovatele před školní akcí ověřit.


16. 9. 2021: Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Děti, které končí výuku v 11:40 hod., je možné vyzvedávat nejdříve ve 12:15 hod.

Děti, které končí výuku ve 12:35 hod., je možné vyzvedávat nejdříve ve 13:15 hod.

Tímto předejte organizačním nedopatřením a časové prodlevě.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


16. 9. 2021: Slavnostní přivítání prvňáčků

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo letos poprvé v nově opraveném kulturním domě Říp. Po úvodních slovech si noví žáčci převzali od města pamětní list, pero a od třídních učitelek placku s motivem ročního zaměření tříd. Po slavnostním ceremoniálu se děti se svými rodiči přesunuly do školy, kde pokračovalo zahájení školního roku.

Mgr. Andrea Hendrichová


14. 9. 2021: Ředitelské volno

Vážení rodiče,

v pondělí, dne 27. 9. 2021, bude vyhlášeno ředitelské volno. Zaměstnanci MŠ a ZŠ budou absolvovat celodenní vzdělávací akci v oblasti osobnostního rozvoje.

Dohled nad dětmi v MŠ a žáky ZŠ, kteří nemohou zůstat doma, bude zajištěn vybranými pracovníky v MŠ 6 - 16,30 v ŠD 6 - 8, ve škole 8 - 12 hod a opět v ŠD 12 - 15,30.

Z provozně technických důvodů nebude umožněno stravování. Pokud přihlásíte své dítě k dohledu v našem zařízení, vybavte jej svačinou a obědem, který může dohlížející osoba ohřát v mikrovlnné troubě.

Žádáme Vás o přihlášení Vašeho dítěte do MŠ a žáka do ZŠ/ŠD v délce, kdy potřebujete od nás nabízenou službu. Učiňte tak do 20. 9. 2021.

Nahlaste učitelce oddělení v MŠ, třídnímu učiteli v ZŠ:

Jméno dítěte:

Čas (od - do), kdy potřebujete naši službu:

Informace zpracujeme a vytvoříme plán, s nímž budete seznámeni do 24. 9. 2021.

Vedení školy


14. 9. 2021: Aktuální informace o provozu škol

 • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

 • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

 • V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

 • Ruší se povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy.

 • Ruší se povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.