Historie školy

Datum 1. 9. 2017 bylo významným dnem pro naši školu, neboť uplynulo 40 let od jejího otevření. Roudnice nad Labem tím tehdy získala již v pořadí třetí základní školu na svém území. Na otevření nedočkavě čekali nejen tehdejší žáci i jejich rodiče, kteří se přistěhovali do nově budovaného sídliště Hracholusky, ale i ostatní roudnické školy, které měly předimenzované třídy.

Od té doby naše škola pravidelně každý sudý rok pořádá školní akademii, každý lichý rok školní jarmark. Obě akce dobře prezentují práci našich pedagogů a u rodičů mají velmi dobrý ohlas. Další pravidelně se opakující akcí se stalo prosincové Vánoční setkání s předškoláky z mateřských škol v Roudnici nad Labem, Den otevřených dveří pro nastávající prvňáčky, který se koná vždy v lednu, Červnové setkání s našimi budoucími prvňáčky. Při těchto aktivitách se budoucí žáčci seznamují s prostředím školy, poznají své budoucí třídní učitele a spolužáky, rodiče získají v předstihu potřebné informace pro klidné zahájení povinné školní docházky.

Od roku 2000 mají naši žáci možnost ovlivňovat dění na škole prostřednictvím Školního parlamentu, do nějž si žáci 5. - 9. třídy volí svého zástupce. Pro mladší spolužáky každoročně připravují Mikuláše, oslavy Dne dětí a řadu dalších drobných akcí.

V roce 2004 proběhla další významná rekonstrukce. V průběhu prázdnin došlo k výměně oken, podlahových krytin a byla zrekonstruována školní kuchyně, jídelny, toalety a umývárny. Dokončující práce se pak protáhly až do začátku nového školního roku. Postupně se přistoupilo k výměně osvětlení ve třídách i kabinetech, do tříd je průběžně dokupován nový nábytek. Na chodbách byly umístěny vitríny "Galerie úspěchů žáků naší školy".

Nové vedení se od svého nástupu do funkce stále snaží školu zvelebovat. Ke změnám došlo v materiálním vybavení školy. Od roku 2007 žákům slouží k výuce 2 počítačové učebny, počítači jsou vybaveny i kabinety a herny školní družiny. Celá škola je zasíťována vysokorychlostním internetem.

Velkou proměnou prošlo i prostranství blízkého okolí školy. Celý areál byl oplocen a osázen mladými stromky a keři. Škola tím také získala prostor pro nový školní pozemek na výuku pěstitelských prací, neboť původní pozemek byl vrácen v restituci původnímu majiteli. V sousedství školy bylo rovněž vybudováno sportovní hřiště přístupné veřejnosti.

Jubilejní 30. školní rok byl poznamenán třemi tragickými událostmi. V říjnu 2006 zemřela naše dlouholetá kuchařka Ivana Pištorová. 2. března 2007 nás náhle a naprosto nečekaně opustil zástupce ředitele Mgr. Václav Kautský. 3. dubna 2007 po krátké nemoci zemřela uklízečka Božena Košinárová. Tyto smutné události se dotkly všech, a proto plánovaná oslava 30. výročí naší školy, která měla proběhnout v květnu, byla odložena na říjen 2007. Od 1. dubna 2007 do 30. června 2022 funkci zástupce ředitele vykonával Mgr. Jiří Neliba.

Historie naší školy je relativně krátká, ale velmi pestrá. Během let se proměňoval k lepšímu nejen vzhled, ale i výukové programy. Od školního roku 2007/2008 jsme postupně přešli na nový vzdělávací program, který vytvořili naši pedagogové pod vedením paní ředitelky. Tento program je každoročně hodnocen, upravován a doplňován dle nových poznatků a zkušeností v práci s ním.

Během léta 2009 byly provedeny stavební úpravy v pavilonu A a od září se tam přestěhoval a začal fungovat Dům dětí a mládeže Trend. Od září tohoto roku máme také povolenou realizaci přípravného ročníku ZŠ, takže žáci, kteří splňují požadavky § 47 zák. 561/2004 Sb. k nám mohou nastoupit. V témže roce jsme se stali školou zapojenou v projektu RŠPP - VIP II, kterou realizuje IPPP ČR. Dále viz Školní poradenské pracoviště.

Třikrát jsme se přihlásili do Regionální ceny "Holcim pro život", pro rok 2010 jsme získali dotaci na projekt "Vybudování výukového a odpočinkového centra" ve dvoře školy a v roce 2011 jsme díky dotaci na projekt "Tvořivé ruce" rekonstruovali a nově vybavili školní dílnu.

V témže roce jsme vstoupili do projektu "Moderní škola" v rámci EU PENÍZE ŠKOLÁM. Zaměřili jsme se na individualizaci a digitalizaci školního vyučování. Vybavili jsme školu novou IT technologií, vytvořili jsme výukové programy. Zavedli jsme elektronické třídnice a žákovské knížky.

V létě 2012 došlo k další velké změně v životě školy. Zreorganizovali jsme výukové prostory. Do přízemí přístavby byla vestavěna mateřská škola a od září se naše organizace změnila na Základní školu a mateřskou školu, Roudnice nad Labem, Školní 1803. Otevřeli jsme dvě oddělení MŠ celkem s 56 žáky. V létě 2013 bylo toto naše zařízení obohaceno nově vybudovaným dětským hřištěm, které slouží k relaxaci a odpočinku dětí.

V letech 2014 a 2020 se škola dočkala opravy prostranství před vchodem i ve dvoře. Zvýšil se tak bezpečný pohyb žáků školy i estetický pohled na naše zařízení. V roce 2022 byla zahájena výstavba další školní budovy, která se napojila na stávající pavilon A a která mimo jiné obsahuje moderní odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, polytechniky a jazyků.

Ing. arch. Josef Poříz vyprojektoval velmi moderní 18ti třídní pavilónovou školu pro žáky 1.-9. ročníku. ve svém projektu pamatoval i na kabinety, speciální učebny, moderní kuchyňku a dílny, na 2 prostorné tělocvičny i čítárnu s knihovnou. Do jednoho pavilonu umístil školní družinu a školní jídelnu. Nezapomněl ani na preventivní zdravotnickou péči a v komplexu školy byla zřízena zubní ambulance, kam pak pravidelně jedenkrát v týdnu docházel dětský stomatolog.


Stavba byla zahájena na jaře 1976 pod vedením stavbyvedoucích Svatopluka Svobody a Josefa Buřiče. Počáteční práce sice probíhaly hladce, ale při dokončování bylo třeba překonat řadu problémů. Proto byly organizovány brigády, při kterých pomáhali nejen nastávající zaměstnanci, ale i rodiče budoucích žáků a vojáci místní posádky a žáci VHŠ.

Nestačí školu jen postavit, bylo nutné ji i řádně vybavit nábytkem, učebnicemi a pomůckami. V tehdejší době nebylo jednoduché sehnat potřebný žákovský nábytek a vyhovující pomůcky do kabinetů. O zútulnění prostředí se pak postarali budoucí pedagogičtí zaměstnanci. Ušili závěsy do oken, vyzdobili nástěnky a přinesli květiny. Čím více se blížilo září, tím intenzivněji se pracovalo a 31.8.1977 byla nová šestipavilónová škola slavnostně předána a 1.9.1977 byl slavnostně zahájen za účasti Československé televize nový školní rok.

Prvním zaměstnancem školy od 1.3.1977 byl jmenován budoucí zástupce ředitele, Mgr. Zdeněk Němeček, učitel RJ -TV na 1. ZDŠ. Novým ředitelem byl 1.7.1977 jmenován pan Bohumil Klepetko, dosavadní ředitel ZDŠ ve Straškově - Vodochodech.

Vedoucí školní jídelny se stala Jana Černostová. Hlavní kuchařkou byla jmenována Anna Veselá, první školnicí Vlasta Furišová a údržbářem Jaroslav Slabý.

Celkový stav žáků v prvním roce byl 535. Kromě dětí z Roudnice navštěvovali školu i žáci z okolních obcí: Dušník, Chodoun, Lounek, Hrobců, Klenče, Libotenic, Nových Dvorů, Rohatců, Vědomic a Židovic.

21.11.1980 postihla školu bolestná událost. Pan ředitel Bohumil Klepetko podlehl zákeřné nemoci, se kterou dlouho a statečně bojoval. Byl to člověk velmi pracovitý, empatický, s přirozenou autoritou, s nímž bylo radost spolupracovat. Novým ředitelem byl jmenován Mgr. Zdeněk Němeček a novou zástupkyní ředitele se stala Mgr. Jana Jakešová. Ta v této funkci působila do roku 1984, kdy odešla na jiné pracoviště a na její místo nastoupila Mgr. Magdalena Bednářová.

Postupem času získává škola dobré jméno, do školy se hlásilo čím dál více žáků, kapacita přestávala stačit potřebám výuky i v důsledku silných populačních ročníků. Jako kmenové třídy sloužily i odborné pracovny a herny školní družiny. Nejvyššího počtu žáků bylo dosaženo v letech 1986/1987, kdy se ve 24 třídách učilo 789 žáků. Proto městský úřad po mnoha složitých jednáních prosadil přístavbu dalšího pavilónu, který byl dokončen v červnu 1990. Škola tím získala další moderní učebny, kabinety a místnost pro činnost školního klubu. Od 1.9.1990 stoupl počet tříd na 25. Nejvyšší počet tříd - 26 - byl dosažen ve školním roce 1991/1992 a 1996/1997.

Události roku 1989 se dotkly i naší školy. Řediteli i jeho zástupkyni byla vyslovena všemi zaměstnanci důvěra. Závažným úkolem se stalo zajištění výuky cizích jazyků. Největší zájem ze strany žáků a rodičů byl o němčinu a angličtinu. Díky vysokému úsilí pedagogů se podařilo výuku zajistit.

V letech 1993-1996 procházela naše škola celkovou rekonstrukcí. Budovy byly zatepleny, opatřeny novou barevnou omítkou. Rekonstrukce se týkala i střech, okenních parapetů a kotelny. Začalo se topit zemním plynem. Od 1. ledna 1995 přešla škola do právní subjektivity.

31.5.1997 naše škola oslavila své první velké výročí - 20 let trvání. Na oslavu byli pozváni nejen současní, ale i bývalí zaměstnanci a hosté z městského úřadu. Oslavy vyvrcholily školní akademií, která se konala v pondělí 2.6.1997 v kině Sokol.

K další významné změně došlo v září 1998. Do funkce ředitele školy nastoupila žena, PaedDr. Zuzana Zrzavá, která v konkurzním řízení přesvědčila o svých kvalitách. Zároveň s ní byl představen i nový zástupce ředitele - Mgr. Václav Kautský.