Vítáme Vás na webových stránkách naší školy!


Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1977. Nachází se v areálu roudnického sídliště Hracholusky a skládá se z komplexu šesti budov. V roce 1995 přešla škola do právní subjektivity, od roku 2000 mají naši žáci možnost ovlivňovat dění ve škole prostřednictvím školního parlamentu.

Škola zahrnuje 1. a 2. stupeň ZŠ, dvě oddělení MŠ s kapacitou 56 dětí a přípravnou třídu. Ve školním roce 2023/2024 ji navštěvuje 563 žáků v 25 kmenových třídách. K dispozici je školní družina s kapacitou 150 míst a moderně vybavená školní jídelna, která vaří nejen pro děti, žáky a zaměstnance školy, ale v omezené míře i pro strávníky z řad veřejnosti.

Škola je vybavena knihovnou a odbornými učebnami hudební výchovy, informatiky,  keramickou dílnou, dílnou pro pracovní činnosti, kuchyňkou, nechybí ani dvě tělocvičny, které je možno si mimo vyučování pronajmout.

Výuka ve škole probíhá ve všech ročnících podle inovativního "Školního vzdělávacího programu". V rámci volitelných i nepovinných předmětů naše škola zajišťuje různé zájmové kroužky. Každý rok pořádáme lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník, všeobecné vzdělání a kulturní rozhled žáků doplňujeme a rozšiřujeme návštěvou divadel, muzeí, památek, výchovných koncertů. Účastníme se různých sportovních turnajů a vědomostních soutěží, v nichž žáci dosahují velmi dobrých výsledků.

Kromě tělesné a hudební výchovy klademe důraz na výuku cizích jazyků (angličtina od 1. ročníku, němčina a ruština od 8. ročníku) a informatiky (od 4. ročníku). Škola je zapojena do rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí. Dále u nás funguje školní poradenské pracoviště.