Vítáme Vás na webových stránkách naší školy!


Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1977. Nachází se v areálu roudnického sídliště Hracholusky a skládá se z komplexu sedmi budov. V roce 1995 přešla škola do právní subjektivity, od roku 2000 mají naši žáci možnost ovlivňovat dění ve škole prostřednictvím školního parlamentu

Škola zahrnuje 1. a 2. stupeň ZŠ, dvě oddělení MŠ s kapacitou 56 dětí a přípravnou třídu. Ve školním roce 2023/2024 ji navštěvuje 563 žáků v 25 kmenových třídách. K dispozici je školní družina s kapacitou 150 míst a moderně vybavená školní jídelna, která vaří nejen pro děti, žáky a zaměstnance školy, ale v omezené míře i pro strávníky z řad veřejnosti. 

Škola je vybavena odbornými učebnami cizích jazyků, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, chemie, hudební výchovy, informatiky, polytechniky, výtvarnou a keramickou dílnou, dílnou pro pracovní činnosti, kuchyňkou, nechybí ani dvě tělocvičny, které je možno si mimo vyučování pronajmout

Výuka ve škole probíhá ve všech ročnících podle inovativního Školního vzdělávacího programu. V rámci volitelných i nepovinných předmětů naše škola zajišťuje různé zájmové kroužky. Každý rok pořádáme lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník, všeobecné vzdělání a kulturní rozhled žáků doplňujeme a rozšiřujeme návštěvou divadel, muzeí, památek, výchovných koncertů. Účastníme se různých sportovních turnajů a vědomostních soutěží, v nichž žáci dosahují velmi dobrých výsledků

Klademe důraz na výuku cizích jazyků (angličtina od 1. ročníku, němčina a ruština od 8. ročníku) a informatiky (od 4. ročníku). Škola je zapojena do rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí. Dále u nás funguje školní poradenské pracoviště.


3D prohlídka naší školy