Covid-19 testování ve školách

od 12. dubna 2021


Vážení rodiče,

v souvislosti s otevřením základních a mateřských škol 12. dubna 2021 sdělujeme, že pokud nechcete nechat své dítě testovat nebo nesouhlasíte s tím, aby nosilo roušku při výuce, neposílejte ho do školy. Dítě bude z výuky omluveno a třídní učitel se s vámi telefonicky spojí a bude se snažit, dle možností školy, pomoci vašim dětem při výuce. Rodiče dětí z mateřských škol a dětí z 1. až 3. tříd základních škol se mohou dostavit na testování a pomoci při testování svým dětem.

Vedení Města Roudnice nad Labem


Výtah z ministerského manuálu

 • Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se bude testovat 2krát týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Testování dětí, žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu) či školní družiny.
 • Testování stanovených skupin dětí, žáků bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • U dětí, žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (např. v ZUŠ).
 • Testování probíhá v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností větrání. Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
 • Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory (např. posílání týdenních plánů).
 • Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Zaměstnanec školy nad dítětem, žákem pouze vykonává dohled.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku I. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Žáci v ZŠ povinně nosí ústenku, děti v MŠ nikoli.
 • Nemusí se testovat preventivním antigenním testem ten, kdo přinese potvrzení od lékaře, že prodělal COVID a 90 dní neuplynulo, kdo přinese potvrzení od lékaře s negativním výsledkem antigenního testu ne starším 48 hodin, kdo přinese certifikát MZd o provedení očkování a uplynutí 14 dní.
 • Dítě, žák s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu: škola odvede do izolace, kontaktuje zákonného zástupce, vystaví potvrzení, dítě, žák opustí školu, zákonný zástupce informuje ošetřujícího lékaře, ten nařídí konfirmační test.
 • Pedagog s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu:  opustí školu, nahlásí, podstoupí konfirmační test.
 • Spolužáci, kteří byli s pozitivním dítětem, žákem 2 dny před testem nebo 2 dny po testu ve třídě, nesmí být na prezenční výuce do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu tohoto dítěte, žáka.
 • Návrat k prezenční výuce je možný při dosažení negativního výsledku konfirmačního PCR testu.
 • V případě doložení pozitivního výsledku spolužáka jde třída do karantény a izolace (doporučí KHS).
 • Škola v den získání výsledků preventivních antigenních testů zadá do aplikace COVIDformsApp hlášení.


Školní jídelna

V případě přechodu na prezenční výuku jsou žáci na obědy automaticky přihlášeni, pokud nebudou chtít obědy odebírat, musí se sami odhlásit.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají obědy odhlášeny. Pokud je budou chtít odebírat musí se sami přihlásit. Odběr je možný pouze do jídlonosičů v čase 11:00 - 11:20 hod.

Dětem vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena přítomnost ve školní družině. Mají tedy nárok na stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce, ale musí se sami přihlásit.

Dětem vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ. Na tyto děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání a stravování je poskytováno za úplatu jako za běžných podmínek, ale musí být přihlášeny.

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani jejich zákonní zástupci a třetí osoby. Rovněž nesmí do prostor jídelny vstupovat nemocná osoba.

Odhlášky a přihlášky je možno provádět na www.strava.cz, nebo tel.: +420 412 871 216, popřípadě e-mailem: belkova@zsskolni-rce.cz a to do pondělí 12. 4. 2021 do 8:00 hod.


Pokyny ke vstupu do školní budovy

Žáci ZŠ a PT vstupují s nasazenou ústenkou nebo respirátorem do školní budovy hlavním vchodem (č. 1), kde si vydezinfikují ruce. Vchod se otevírá v 7:40 hodin. Pokračují do své šatny a následně do své třídy. Tam se pod dohledem pedagogického pracovníka sami otestují antigenním testem na Covid-19. Žáci PT budou mít místo pro samoodběr připraveno v prostoru před vstupem do učeben (č. 5).

Žáci docházející do ranní družiny se otestují hned ve vestibulu školy rovněž pod dohledem pedagogického pracovníka (zpravidla vychovatelky).

Pokud si zákonný zástupce žáka ZŠ a PT přeje být u testování přítomen, pak do školní budovy vstupuje vedlejším vchodem u tělocvičen (č. 2). Vchod se otevírá v 7:40 hodin. S nasazenou ústenkou (žák) a respirátorem FFP-2 (zákonný zástupce) a po vydezinfikování rukou oba pokračují do velké tělocvičny (č. 4), kde na jednom ze čtyř stanovišť sami provedou pod dohledem pedagogického pracovníka antigenní test na Covid-19. Čekají-li v případné frontě před tělocvičnou, než se některé ze stanovišt uvolní, dodržují od ostatních minimální rozestup 1,5 m. Dbají pokynů pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Děti navštěvující MŠ vstupují do školní budovy obvyklým vchodem (č. 3). Ústenku mít nemusí, zákonný zástupce má nasazený respirátor FFP-2 na ústech. Dezinfekce rukou je samozřejmostí. Antigenní test na Covid-19 samoodběrem bude za přímé účasti zákonného zástupce probíhat v jedné ze tříd (č. 6), která bude pro tyto účely vyčleněna.

Každé testovací stanoviště ve velké tělocvičně sestává ze dvou míst - z místa pro registraci a provedení antigenního testu a z místa pro vyhodnocení antigenního testu (čekací doba vyhodnocení cca 2-3 minuty). Obě místa jsou vybavena stolem, židlemi a dezinfekcí.