Covid-19 testování ve školách

od 1. září 2021


Závěry Nejvyššího správního soudu

Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona. Součástí této povinnosti je i zajišťování bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. To škola v současné situaci naplní mj. i tím, že provádí testování. Součástí uvedené povinnosti je i to, že škola a její zaměstnanci kontrolují dodržování povinností (že žák je otestovaný, že neotestovaný žák nosí ochranný prostředek nosu a úst). Za dodržení bezpečného prostředí a dodržení mimořádných opatření ve škole odpovídá ředitel školy, který za tím účelem dává pokyny zaměstnancům školy.

V této souvislosti je třeba upozornit na závěry z rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, sp. zn. 9 As 264/2020, viz ZDE, který se zabýval žalobou na školu z důvodu, že v souladu s mimořádným opatřením škola neumožnila osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto rozsudku vyplývá, že škola není správním orgánem, který by žáky zkracoval na právech a školu tedy nelze v tomto případě jako správní orgán žalovat. Ve skutečnosti je totiž v takové situaci rovněž škola osobou, jejíž práva a povinnosti jsou přímo dotčena krizovým opatřením (bod 50). Škola je tedy v tomto ohledu ve stejném postavení jako samotní žáci.

Tento závěr se podle výše uvedeného rozsudku výslovně vztahuje i na případ, kdy krizové opatření či opatření obecné povahy nařizuje žákům (či učitelům) antigenní testování nebo povinné zakrývání dýchacích cest ve škole (bod 55). Škola ani v tomto případě není původcem zásahu, naopak škola sama je regulovaným subjektem a je povinna splnit povinnosti stanovené mimořádným opatřením. Školy ani nemohou postupovat jinak než tyto povinnosti splnit, protože jiný postup mimořádná opatření neumožňují.


Základní odpovědi k testování na školách

Kdy?

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě: první test se provede první den školního vyučování nebo, pokud tak škola rozhodne, druhý den školního vyučování (možnost rozhodnout o začátku testování v druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních tříd a tříd s žáky 1. tříd a žáky vyšších ročníků), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Kdo

Testovány budou děti přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy speciální, a dále žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání. Testovat se naopak nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Jak?

Samoodběrovými neinvazivními testy.

Kde?

Připravené prostory s možností větrání.


Realizace preventivního antigenního testu (výtah z ministerského manuálu)

 • Plošné testování bude zacíleno pouze na děti a žáky. Zaměstnanci škol (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci) se doručenými testy testovat nebudou. Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy. Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.
 • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se  provede 1. září nebo pokud škola rozhodne, tak se první test provede druhý den školního vyučování (možnost rozhodnout o začátku testování v druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních ročníků a tříd s žáky 1. a vyšších ročníků), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
 • Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy - RAT), kterými se bude testovat ve stanovených termínech.
 • Testování probíhá v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností větrání.
 • Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.
 • Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 • Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • V případě testování dětí v přípravné třídě nebo přípravném stupni, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • V případě testování dětí nebo žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí/žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.
 • V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.
 • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může být testován až ve škole.