ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Projekty


Za zdravým vzduchem 2018

Klub pevného zdraví


Projekt „Za zdravým vzduchem 2018“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší.Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

KIPR


Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání. Více na www.nuv.cz/kipr.Společně k cíli

OPVVV


Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem SPOLEČNĚ K CÍLI, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004208, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Doba realizace projektu je od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.
Projekt je zaměřen na:
- personální podporu MŠ – školní asistent pro mateřskou školu;
- profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na čtenářskou pregramotnost a osobnostně sociální rozvoj;
- vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dvouletými dětmi.
Hlavním cílem projektu realizovaného v MŠ je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Tento projekt je spolufinancován EU.


Společně k cíli

OPVVV


Naše základní škola realizuje projekt s názvem SPOLEČNĚ K CÍLI, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004208, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Doba realizace projektu je od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.
Projekt je zaměřen na:
- personální podporu ZŠ – školní asistent pro základní školu;
- profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, mentoringu a inkluze, tandemová výuka;
- extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
Hlavním cílem projektu realizovaného na ZŠ je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.


Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku,
registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

OPVVV


Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
Partneři projektu: Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s.
Zapojené školy:
ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem
ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem
ZŠ Školní, Roudnice nad Labem
ZŠ Mšené-lázně
ZŠ Budyně nad Ohří

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Cílem projektu je snížení rizik a prevence předčasného ukončení školní docházky, pozitivní ovlivnění žáků a dlouhodobá podpora při zvládání školních nároků pro žáky s potřebou podpůrných opatření a pro ty, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání. Hlavní aktivity projektu se zaměřují na rozvinutí široké spolupráce základních a středních škol a relevantních institucí v oblasti podpory inkluze žáků, na podporu inkluze v ZŠ a SŠ a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:

KA01 Program podpory dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí při přechodu mezi stupni vzdělávání (pro 1. a 6. ročníky ZŠ)
KA02 Doučování
KA03 Volnočasové aktivity - Čtenářské dílny
KA04 Působení školních psychologů a speciálních pedagogů na ZŠ
KA05 Působení koordinátora inkluze na ZŠ
KA06 Působení školních asistentů na ZŠ
KA07 6ti modulový vzdělávací program na téma "Jak pracovat s heterogenní skupinou a vytvářet dobré klima školní třídy"
KA08 DV pro kariérové poradce, výchovné poradce a ředitele k profesní diagnostice pro děti z marginalizovaných skupin
KA09 Zvyšování kvalifikace učitelů pro práci s dětmi s různými formami ADHD
KA10 Pracovní skupiny pro zlepšení spolupráce mezi rodiči, pracovníky škol a sociálních služeb
KA11 Řízení projektu

Další informace:
Ing. Kateřina Hlaváčová, Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., khlavacova@podripskaskola.cz
Tomáš Lukačina, DiS., Město Roudnice nad Labem, tlukacina@roudnicenl.cz
Iveta Fidlerová, Centrum D8, o.p.s., FidlerovaIveta@email.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.


Prevence školní neúspěšnosti ve školách na PodřipskuVýzva č. 56

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 realizuje od 1. 7. – 31. 12. 2015 v rámci výzvy č. 56 projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1130 „Čti, uč se a poznávej“. Vybrala si klíčovou aktivitu číslo 1 - čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Touto aktivitou je podpořena realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
Druhou vybranou aktivitou je klíčová aktivita číslo 4 - zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Podpoří výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.EU peníze školám

EU peníze školám


Zapojeni jsme byli od 1. září 2011 po dobu dvou let. Cílem projektu bylo zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívalo ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestavily projektovou žádost, na jejímž základě získaly dotaci.
Naše škola zpracovala výukové materiály pro vzdělávací oblasti "ICT, Přírodní vědy, Jazyky" ve formátu PDF. Tyto materiály lze vyžádat na e-mailové adrese vedeni@zsskolni-rce.cz.Škola uzavřela dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LTA-VF-48/2015 s Úřadem práce České republiky.

Získala tak podmínky pro vytvoření místa pomocného pracovníka úklidu a pomocného pracovníka ve škole. Díky této dohodě u nás pomáhá uklízet paní Veronika Preibišová a pokračuje v pomoci s výukou Aj pan Jason Whitehead.Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.Třídíme ve škole

Škola se ve školním roce 2009/2010 zaregistrovala do projektu: "Sběrné nádoby do veřejných institucí a zejména do škol" neboli "Třídíme ve škole". Jedná se o projekt, který je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a Ústeckým krajem a jehož cílem je snížení produkce netříděného směsného komunálního odpadu. Projektu se účastníme i nadále.Příběhy bezpráví

"Jedním z témat, kterému se v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách soustavně věnujeme, jsou moderní československé dějiny, zejména období komunistického Československa. Výuka na školách velice často končí 2. světovou válkou, nebo jsou s poválečným obdobím žáci a studenti seznamováni velmi nedostatečně – ať už z časových důvodů, nebo kvůli nedostatku vhodných pomůcek a materiálů. Vzhledem k tomu, že se jedná o historické události ještě velmi živé, někteří pedagogové váhají, jak výklad o tomto období do výuky zařadit a jak ho pojmout."
<www.jedensvetnaskolach.cz>Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

-> Projekty <-

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl